Z rozwiązań abolicyjnych mogą jeszcze skorzystać podatnicy, którzy uzyskiwali za granicą określone rodzaje przychodów w okresie 2003-2007.
W 2005 roku podatniczka pracowała na podstawie umowy o pracę w Wielkiej Brytanii. W Polsce podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
- Czy rodzaj uzyskanych zarobków zagranicznych ma znaczenie dla możliwości skorzystania z abolicji podatkowej - pyta pani Małgorzata z Miechowa.
Zarówno rodzaj uzyskiwanych zarobków zagranicznych, jak i okres ich uzyskiwania ma znaczenie dla możliwości skorzystania z rozwiązań abolicyjnych.
Z abolicji mogą do 6 lutego 2009 r. skorzystać podatnicy: którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2003 do 2007 uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia i w roku podatkowym, w którym uzyskali te przychody, podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegali obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Ustawa abolicyjna ma zastosowanie wyłącznie do przychodów z pracy za granicą, tj.: przychodów ze stosunku pracy lub/i przychodów z działalności wykonywanej osobiście, lub/i przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej, 19-proc. stawki podatku lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, lub/i przychodów z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 1 ust. 1, art. 2 ustawy z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894).