W poprzednich częściach komentarza zaprezentowaliśmy zmiany wprowadzone do zasad ujmowania i wyceny aktywów i pasywów, reguł tworzenia planów kont. Nowe regulacje w tym zakresie już obowiązują jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe i placówki. Pokazaliśmy też zmiany, jakie zostały wprowadzone w zakresie sprawozdawczości finansowej.

W tej części omówimy jeszcze skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego i metody konsolidacji stosowane przy jego sporządzaniu. Zwracamy także uwagę na nowo wprowadzone zasady podpisywania sprawozdań finansowych w przypadku powierzenia obowiązków w zakresie rachunkowości tzw. centrum usług wspólnych. Zmiany te, podobnie jak omówione także regulacje związane z publikacją sprawozdań finansowych i ich elektronicznym przekazywaniem jednostkom nadrzędnym, będą obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań za 2018 r.

Omawiane dziś zmiany w planach kont w porównaniu do rozporządzenia z 2010 r. są efektem przede wszystkim konieczności pozyskania dodatkowych informacji dla sprawozdania finansowego oraz zmiany w sposobie pokazywania nadwyżki dochodów w jednostkach prowadzących działalność oświatową. Zmiany te mają charakter porządkujący i uściślający pewne rozwiązania. Powinny być wprowadzone już w 2018 r. Jest to zatem najwyższy czas na aktualizację zapisów polityki rachunkowości.

W szczególności wprowadzono zmiany w opisach:

● konta 011 – „Środki trwałe”

● konta 015 – „Mienie zlikwidowanych jednostek”

● konta 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe”

● konta 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

● konta 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”

● konto 235 – „Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków” (nowe)

● konta 403 – „Podatki i opłaty”

● konta 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

● konta 800 – „Fundusz jednostki”

● konta 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego” oraz konta 870 – „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy

oraz w opisie zespołu 5.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEMAT? WIĘCEJ PRZECZYTASZ NA E-DGP>>>