Nowe rozporządzenie ministra finansów i rozwoju z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie w prowadziło wielu zmian w zakresie załączników prezentujących plany kont.
W poprzednich częściach komentarza zaprezentowaliśmy zmiany wprowadzone do zasad ujmowania i wyceny aktywów i pasywów, reguł tworzenia planów kont. Nowe regulacje w tym zakresie już obowiązują jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe i placówki. Pokazaliśmy też zmiany, jakie zostały wprowadzone w zakresie sprawozdawczości finansowej.
W tej części omówimy jeszcze skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego i metody konsolidacji stosowane przy jego sporządzaniu. Zwracamy także uwagę na nowo wprowadzone zasady podpisywania sprawozdań finansowych w przypadku powierzenia obowiązków w zakresie rachunkowości tzw. centrum usług wspólnych. Zmiany te, podobnie jak omówione także regulacje związane z publikacją sprawozdań finansowych i ich elektronicznym przekazywaniem jednostkom nadrzędnym, będą obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań za 2018 r.