Nowe rozporządzenie ministra finansów i rozwoju z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie w prowadziło wielu zmian w zakresie załączników prezentujących plany kont.
W poprzednich częściach komentarza zaprezentowaliśmy zmiany wprowadzone do zasad ujmowania i wyceny aktywów i pasywów, reguł tworzenia planów kont. Nowe regulacje w tym zakresie już obowiązują jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe i placówki. Pokazaliśmy też zmiany, jakie zostały wprowadzone w zakresie sprawozdawczości finansowej.
W tej części omówimy jeszcze skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego i metody konsolidacji stosowane przy jego sporządzaniu. Zwracamy także uwagę na nowo wprowadzone zasady podpisywania sprawozdań finansowych w przypadku powierzenia obowiązków w zakresie rachunkowości tzw. centrum usług wspólnych. Zmiany te, podobnie jak omówione także regulacje związane z publikacją sprawozdań finansowych i ich elektronicznym przekazywaniem jednostkom nadrzędnym, będą obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań za 2018 r.
Omawiane dziś zmiany w planach kont w porównaniu do rozporządzenia z 2010 r. są efektem przede wszystkim konieczności pozyskania dodatkowych informacji dla sprawozdania finansowego oraz zmiany w sposobie pokazywania nadwyżki dochodów w jednostkach prowadzących działalność oświatową. Zmiany te mają charakter porządkujący i uściślający pewne rozwiązania. Powinny być wprowadzone już w 2018 r. Jest to zatem najwyższy czas na aktualizację zapisów polityki rachunkowości.
W szczególności wprowadzono zmiany w opisach:
● konta 011 – „Środki trwałe”
● konta 015 – „Mienie zlikwidowanych jednostek”
● konta 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe”
● konta 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
● konta 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”
● konto 235 – „Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków” (nowe)
● konta 403 – „Podatki i opłaty”
● konta 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
● konta 800 – „Fundusz jednostki”
● konta 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego” oraz konta 870 – „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy
oraz w opisie zespołu 5.