JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA Spółka zamierza zawrzeć z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej z tytułu szkód wyrządzonych działaniem w związku ze sprawowaną przez nich funkcją. Składka nie jest przyporządkowana do żadnego z organów spółki ani też do żadnego z jej członków, możliwa jest zatem sytuacja, że w czasie objętym polisą ubezpieczeniową zmieniać się będą osoby nią objęte. Czy składka opłacona przez spółkę stanowi przychód członków zarządu i rady nadzorczej spółki?

ODPOWIEDŹ IZBY Sytuacja, w której składka opłacana jest przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa, powoduje powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Jest ona bowiem odstępstwem od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpieczenia przez podmiot, którego interesów umowa dotyczy. Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika należą do nieodpłatnych świadczeń. Uzyskiwana przez osoby ubezpieczone korzyść w postaci opłaconych przez spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej stanowi nieodpłatne świadczenie, które należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, jeżeli pełnione przez te osoby obowiązki wynikają ze stosunku pracy. W sytuacji natomiast sprawowania funkcji zarządzania na podstawie aktu powołania, otrzymana korzyść nie jest zaliczana do przychodów ze stosunku pracy, a do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Członkowie zarządu i rady nadzorczej osiągają korzyść finansową, ponieważ nie są zobowiązani do zapłaty składki ubezpieczeniowej na własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli spółka zawrze z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej z tytułu szkód wyrządzonych działaniem w związku ze sprawowaną przez nich funkcją, to składka opłacona przez spółkę stanowić będzie przychód członków zarządu i rady nadzorczej spółki.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 stycznia 2009 r. (nr IPPB2/415-1650/08-4/AS)