Nie trzeba już będzie umieszczać na fakturze RR numeru dowodu osobistego dostawcy (rolnika ryczałtowego) lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty jego wydania i nazwy organu, który wydał dokument.
Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Tym samym resort ulży firmom skupującym płody rolne, bo to one wystawiają fakturę, a nie sprzedawca. O problemie pisaliśmy m.in. w artykule „W branży spożywczej wciąż rządzi odręczny podpis” (DGP nr 94/2017).
MF uznało, że dla zidentyfikowania rolnika wystarczy podanie jego numeru NIP lub PESEL. Nie trzeba dodatkowo podawać numeru jego dowodu.
Możliwe będzie też wystawianie i przesyłanie faktur VAT RR oraz oświadczeń o byciu rolnikiem ryczałtowym w formie elektronicznej. Do tego jednak potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny.
Zmienią się też warunki odliczania przez nabywcę zryczałtowanej kwoty zwrotu podatku. Nie będzie to już uzależnione od zapłaty rolnikowi ryczałtowemu w ciągu 14 dni. Dzisiejszy przepis tego wymaga, chyba że z zawartej umowy wynika dłuższy termin płatności.
Sądy administracyjne kwestionowały dotychczas odmowę prawa do odliczenia w przypadku przekroczenia 14-dniowego terminu (np. wyroki NSA: z 9 maja 2013 r., sygn. akt I FSK 709/12, z 2 marca 2016 r., sygn. akt I FSK 2014/14, z 3 czerwca 2016 r. sygn. akt I FSK 2054/14).