Doradcy podatkowi

Część dotycząca doradców podatkowych została podzielona na pięć kategorii. Wyłoniliśmy najlepszych doradców podatkowych, którzy specjalizują się w: podatku od towarów i usług, podatkach dochodowych, fuzjach i przejęciach, międzynarodowym prawie podatkowym oraz postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Najlepszych doradców w poszczególnych dziedzinach wskazywały firmy w ankietach. Za najlepszych zostali uznani ci, którzy otrzymali największą ilość wskazań. Trzech, którzy otrzymali najwięcej typów, było honorowanych za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Odnosiło się to do wszystkich pięciu kategorii.

Firmy - 8 kryteriów

Bardziej skomplikowaną metodologię zastosowaliśmy przy wyłanianiu firm, które zostały podzielone na trzy grupy: zatrudniające 10 i więcej doradców podatkowych, zatrudniające od 3 do 9 doradców podatkowych oraz zatrudniające 2 i mniej doradców podatkowych. Kryterium podziału stanowiła więc liczba zatrudnionych doradców podatkowych.

Firmy zostały ocenione według ośmiu kryteriów: liczby doradców podatkowych, liczby innych osób z uprawnieniami do doradztwa podatkowego (radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci, osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych), osiągniętych przychodów (od stycznia do listopada 2007 r.), liczby stałych klientów, liczby klientów tymczasowych, liczby wygranych spraw sądowych, renomy doradców podatkowych zatrudnionych w firmie oraz renomy samej firmy. Nie każda jednak z wymienionych ośmiu kategorii była traktowana tak samo. W czterech kategoriach można było uzyskać maksymalnie po 100 punktów (liczba doradców podatkowych, osiągnięte przychody, liczba stałych klientów, renoma firmy). Za największą liczbę innych osób z uprawnieniami można było uzyskać maksymalnie 40 punktów, za największą liczbę klientów tymczasowych maksymalnie 20 punktów, za największą liczbę wygranych spraw sądowych maksymalnie 50 punktów, a za renomę doradców podatkowych firmy maksymalnie 50 punktów. W każdej kategorii maksymalną liczbę punktów otrzymywała firma (lub firmy), która uzyskała najwyższy wskaźnik, np. osiągnęła najwyższe przychody. Kolejne firmy uzyskiwały szacunkową liczbę punktów w odniesieniu do firmy najlepszej.

Przykład: w grupie firm zatrudniających 2 i mniej doradców podatkowych najwyższe przychody osiągnął dział doradztwa podatkowego Kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Uzyskał w tej kategorii 100 punktów. Następnie obliczaliśmy dla każdej z pozostałych firm, jaki procent osiągnęły ich przychody w stosunku do przychodów Kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Wysokość tego udziału stanowiła liczbę punktów tej firmy.

W dwóch kategoriach - liczba klientów tymczasowych oraz wygrane sprawy sądowe - firmy nie mogły otrzymać mniej niż 1 punkt, chyba że nie podały danych lub wskazały, że nie mają klientów tymczasowych lub nie wygrały żadnej sprawy.

Po określeniu punktów w każdej z kategorii zdobyte przez firmę punkty były sumowane, co składało się na jej wynik w rankingu.

W ten sposób obliczone zostały punkty dla wszystkich kategorii w trzech grupach firm.

Renomę doradców podatkowych stanowiła liczba wskazań doradców konkretnej firmy w części dotyczącej doradców podatkowych. Wskazanie np. jako wiodącego doradcy w zakresie VAT osoby x, zatrudnionej w firmie y, powiększało zdobycz punktową firmy y.

Przykładowo Tomasz Michalik zdobył w części rankingu dla najlepszych doradców podatkowych największą liczbę wskazań w zakresie podatku od towarów i usług oraz pojedyncze wskazania w zakresie innych kategorii. Małgorzata Sobońska z tej samej firmy co Tomasz Michalik zdobyła w kategorii postępowania sądowe taką liczbę wskazań, która pozwoliła jej zająć trzecie miejsce. Wskazania wszystkich doradców tej samej firmy zostały zatem zsumowane i powiększały dorobek punktowy firmy. Jednak liczba wskazań nie przekładała się bezpośrednio na liczbę zdobytych punktów przez firmę. Stosowaliśmy tu taką samą metodę jak przy pozostałych siedmiu kategoriach. To znaczy, że doradcy podatkowi, którzy zdobyli w sumie największą liczbę wskazań, zdobyli dla firmy 50 punktów, czyli maksymalną liczbę w tej kategorii. Pozostałe firmy, których doradcy byli wskazywani rzadziej, zdobyli proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów dla firmy.

Kategorię renoma doradców podatkowych firmy wprowadziliśmy, wychodząc z założenia, że o firmie, jakości jej usług, stanowią ludzie, doradcy podatkowi oraz inne osoby z uprawnieniami.

Renomę firmy stanowiła natomiast liczba wskazań przez konkurencję.

W tym przypadku znów liczyły się wskazania z ankiet. Najwięcej punktów - 100 - uzyskiwała firma, która była najwięcej razy wskazana przez konkurencję. Świadczyło to bowiem o jej renomie. Pozostałe firmy otrzymywały proporcjonalnie punktów mniej do liczby wskazań.

Poniżej przedstawiliśmy także tabele elastyczności dużych firm. Pokazują one osiągnięty przychód na jednego doradcę podatkowego oraz osiągnięty przychód na jednego klienta (zarówno stałego, jak i tymczasowego). Są to tabele dodatkowe, które nie były brane pod uwagę przy ustalaniu rankingu.