PAWEŁ JABŁONOWSKI

doradca podatkowy Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Nie

Jeżeli towar został wydany nabywcy, dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego nie ma znaczenia późniejsze wystawienie faktury VAT.

Z początkiem 2007 r. wprowadzono do ustaw o podatkach dochodowych zmianę doprecyzowującą moment powstania przychodu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z zasadą ogólną, określoną przez art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień powstania przychodu co do zasady uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami wystawienie faktury lub otrzymanie należności zamyka okres, z końcem którego powstaje obowiązek podatkowy. Jeżeli jednak wcześniej zostanie wydany towar, tak jak w przedmiotowym stanie faktycznym, obowiązek podatkowy powstanie w momencie dokonania dostawy tego towaru i w tym samym okresie rozliczeniowym (miesięcznym albo kwartalnym) powinien zostać on zaewidencjonowany. Jeżeli zatem towar został wydany nabywcy, dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego nie ma znaczenia późniejsze wystawienie faktury VAT (która zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług powinna być wystawiona w okresie siedmiu dni od momentu dokonania dostawy), bowiem obowiązek podatkowy powstanie wskutek innego, uprzedniego zdarzenia.

Jeżeli zawarto umowę sprzedaży rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego, nie oznacza to jeszcze automatycznie powstania przychodu do czasu, aż towar zostanie wydany nabywcy lub nie zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż. Biorąc pod uwagę powyższe, należy odróżnić samo zawarcie umowy od skutku przekazania rzeczy, który powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. W przedmiotowym stanie faktycznym wydanie towaru oraz wystawienie faktury występuje w tym samym okresie rozliczeniowym, zatem nie powinno być problemów z obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli faktura dokumentującą wydanie towaru zostanie wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym, będzie podstawą do obliczenia wysokości zaliczki. W przeciwnym wypadku, podstawą do obliczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy może być umowa dotycząca transakcji, co do zasady przecież należna kwota wynagrodzenia jest znana przed wydaniem towaru (zdarzeniem wywołującym obowiązek podatkowy).

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 12 ust. 3a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

■  Art. 14 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).