Nauczyciel nie ma przychodu, gdy uczestniczy w bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – wyjaśnił dyrektor KIS.
Wątpliwości miała gmina, która sfinansowała takie szkolenia. Wzięli w nich udział nauczyciele, pedagodzy i pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Zapoznano ich z rodzajami narkotyków, uczono, jak rozpoznawać odurzonych, jakie są skutki stosowania używek.
Gmina miała wątpliwości, czy udział w szkoleniu jest przychodem i czy w związku z tym powinna wystawić uczestnikom szkoleń PIT-8C. Podkreśliła, że osoby, o które pyta, nie są członkami gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że w takiej sytuacji uczestnik szkolenia nie ma przychodu, bo zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) przychód powstaje wtedy, gdy nieodpłatne świadczenie jest spełnione za zgodą pracownika, w jego interesie, a korzyść jest wymierna i zindywidualizowana.
Dyrektor KIS przypomniał, że profilaktyka i rozwiązywanie problemów m.in. alkoholowych i narkotykowych to zadanie własne gminy, wynikające z ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) oraz o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.). Nie można więc uznać, że szkolenia i warsztaty z tego zakresu są realizowane w interesie nauczycieli czy pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej.
Interpretacja Dyrektora KIS z 28 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.322.2017.1.IL