JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik jest architektem i jako osoba wykonująca wolny zawód zawiera umowy o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych ze zlecającymi wykonanie projektów architektonicznych. Do przychodów z takich umów podatnik określa koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. Podatnik zamierza w zawieranych w przyszłości umowach zastrzegać, że w przypadku konieczności odbycia podróży związanej z wykonaniem dzieła architektonicznego, zlecający poniesie koszty takiej podróży, w szczególności przez udostępnienie swoich środków transportu i opłacenie ich eksploatacji lub zwrot poniesionych przez podatnika kosztów takiej podróży.

Czy poniesienie przez zlecającego wykonanie projektu architektonicznego kosztów podróży architekta (wykonawcy dzieła), związanych z wykonaniem tego dzieła, co do którego architekt korzysta z praw autorskich, pozbawia architekta prawa do określenia kosztów uzyskania w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu?

ODPOWIEDŹ IZBY: Wypłaty pieniężne czy inne świadczenia otrzymane w ramach umowy o dzieło, w tym także zwrot kosztów podróży wykonawcy dzieła, stanowi u niego przychód z działalności wykonywanej osobiście. Nie każdy jednak przychód uzyskany przez wykonawcę dzieła podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W katalogu świadczeń wyłączonych z opodatkowania przekazanych osobom wykonującym m.in. pracę na podstawie umowy o dzieło znajdują się diety i inne należności za czas podróży.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem. Zwolnienie to można zastosować, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez tę osobę oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Podatnikowi przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu z tytułu korzystania przez niego z praw autorskich.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich oraz z tytułu zwrotu kosztów podróży, 50-proc. koszty uzyskania przychodów mogą być zastosowane wyłącznie do wynagrodzenia. Do pozostałej należności z tytułu zwrotu kosztów podróży będą mieć zastosowanie 20-proc. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Jeżeli należność z tytułu zwrotu kosztów podróży korzysta ze zwolnienia od podatku, to ustalenie w stosunku do tej należności kosztów uzyskania przychodów jest bezcelowe.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 stycznia 2009 r. (nr IPPB4/415-9/08-4/MO)