Wynajem garażu nie powoduje konieczności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoba fizyczna ma do wyboru dwie formy opodatkowaniach przychodów z takiego źródła: albo ryczałt albo na zasadach ogólnych według skali. Przy wynajmie tego typu nieruchomości pod uwagę brać należy także obowiązek zapłacenia podatku VAT, który jednak nie zawsze jest obowiązkowy.
Najem garażu powoduje takie same zobowiązania w podatku dochodowym jak najem nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Od uzyskanego przychodu trzeba zapłacić ryczałt, jeśli przed uzyskaniem go zawiadomimy naczelnika urzędu skarbowego, iż chcemy z ryczałtu korzystać. Gdy czynności takiej nie podejmiemy, musimy płacić podatek od dochodu według skali tabeli podatkowej.
Podobnie jest, gdy garaż nieodpłatnie użyczymy osobom innym niż członkowie rodziny. Wówczas płacimy wyłącznie podatek od dochodu (według skali), a podstawą do jego ustalenia są przychody ustalone przez urząd skarbowy według stawek rynkowych, stosowanych w danej miejscowości przez osoby, które najmują garaże.

Ryczałt

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

„Art. 2. 1. Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2) karty podatkowej.

1a. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.

Do rozliczania się z fiskusem w drodze ryczałtu konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Takie pismo składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jako podatnik osiągnęliśmy pierwszy przychód z tytułu wynajmowania garażu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęliśmy w grudniu roku podatkowego. Jedną z zalet rozliczania ryczałtowego jest brak wymogu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Podatek VAT

Ryczałt lub opłacanie podatku na zasadach ogólnych nie zamyka jeszcze kwestii zobowiązań podatkowych z tytułu najmu garażu. Trzeba też liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od towarów i usług, czyli VAT-u. Na szczęście nie jest on w każdej sytuacji konieczny. Istnieje powiem tzw. zwolnienie podmiotowe na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Skorzystać może z niego podatnik, który w danym roku wykonał czynności podlegające opodatkowaniu VAT-em o wartości, która nie przekroczyła określonego w ustawie limitu kwotowego. Aktualnie z takiego zwolnienia skorzystać może podatnik, który wykonał w ciągu roku czynności podlegające VAT o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 000 zł. Należy przy tym pamiętać, że przy ustalaniu prawa do takiego zwolnienia brane pod uwagę są wszystkie czynności podatnika podlegające VAT. Ponadto limit 200 tys. złotych podlega pomniejszeniu, jeśli przychody np. z najmu powierzchni garażowej zaczęliśmy uzyskiwać w trakcie roku (limit zmniejsza się o 1/12 za każdy miesiąc niewliczony do prowadzenia najmu). Przykładowo, jeśli zaczęliśmy wynajmować miejsce garażowe od 1 czerwca, wówczas limit 200 tys. zł zmniejsza się do 7/12, czyli do 116, tys. zł (200 000 x 7/12).

Co się stanie, gdy podatnik w ciągu roku osiągnie łączne przychody z wszelkich czynności (sprzedaży) podlegających VAT przekraczające owe 200 000 zł? Musi wówczas zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT-owski. Pociąga to za sobą konieczność regularnego odprowadzania podatku VAT na stosowne konto fiskusa (co miesiąc lub co kwartał w przypadku tzw. małego podatnika). Konieczne jest też prowadzenie ewidencji oraz wystawianie nabywcom / klientom faktur VAT.