Skomplikowany tryb

Małgorzata Sobońska wyjaśnia, że procedura zwrotu opłaty skarbowej, choć wydaje się skomplikowana, służy ustaleniu podstawowego elementu stanu faktycznego, od którego zależy ewentualny obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej i w tym zakresie jej przeprowadzenie jest niezbędne. Podstawowa zasada każdego postępowania podatkowego - zasada prawdy obiektywnej - nakłada na organ podatkowy obowiązek, aby ten przed wydaniem decyzji zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy i na tej podstawie ustalił stan faktyczny leżący u podstaw rozstrzygnięcia.

- Jedno, czego można byłoby oczekiwać od organów podatkowych załatwiających wnioski o zwrot opłaty skarbowej, to niezwłoczne podejmowanie wymaganych czynności po to, by cała procedura nie była nadmiernie przedłużana - podkreśla Małgorzata Sobońska.

Natomiast Marcin Szymankiewicz tłumaczy, że taka procedura ma zapobiegać sytuacji, kiedy to dokonano by zwrotu opłaty skarbowej, a jednocześnie w organie administracji właściwym w sprawie wniosku lub zgłoszenia podlegającego opłacie skarbowej pozostawałyby dokumenty potwierdzające zapłatę opłaty skarbowej. Ochrona interesów budżetowych wymaga, aby dokumenty te zostały przekazane organowi podatkowemu, i trud- no jest się spodziewać, aby prawodawca dokonał w tym zakresie zmian.

- Mało prawdopodobne jest zatem, aby prawodawca dopuścił, że zwrot opłaty skarbowej byłby dokonywany bez uprzedniego wydania decyzji o zwrocie - mówi Marcin Szymankiewicz.

Według Rafała Styczyńskiego cała procedura dotycząca zwrotu opłaty skarbowej wydaje się nazbyt biurokratyczna i długa.

- Zazwyczaj kwoty, o których zwrot wnioskują podatnicy, nie są duże, jednak formalności związane z ich uzyskaniem mogą okazać się skutecznym czynnikiem odstraszającym podatników od wnioskowania o ich zwrot - podsumowuje Rafał Styczyński.

14 dni ma urząd na wydanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej. Sposób zwrotu opłaty podatnik wskazuje we wniosku o jej zwrot