W raz z deklaracją podatkową CIT-8 za 2017 r. podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 10 mln euro, po raz pierwszy zobowiązani będą do złożenia uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz, analogicznie, od osób fizycznych (dalej CIT-TP). Wzór CIT-TP stanowi załącznik do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 1190; dalej: rozporządzenie).
Celem wprowadzenia CIT-TP jest identyfikacja oraz ocena ryzyka zaniżania dochodów w transakcjach realizowanych między podmiotami powiązanymi i związanego z tym uszczuplenia wpływów budżetowych. W CIT-TP podatnicy będą musieli przedstawić wiele szczegółowych informacji w zakresie relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dlatego też wypełnienie CIT-TP stanowić będzie spore wyzwanie dla podatników. Pomimo, że formularz ma formę uproszczoną, tj. podatnicy muszą zaznaczyć odpowiednie pole bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych, to jednak wypełnienie CIT-TP wiąże się z wysiłkiem administracyjnym. W czasie szkoleń prowadzonych przez doradców można zaobserwować coraz większe wątpliwości związane z wypełnieniem CIT-TP.
O co podatnicy pytają na szkoleniach
Jakie wartości uwzględnić?
W jaki sposób należy wskazać wartości w sekcji F dotyczącej transakcji i innych zdarzeń realizowanych z podmiotami powiązanymi CIT-TP? Czy należy wskazać dane zgodnie z danymi ujmowanymi dla celów rachunkowych, czy też zgodnie z danymi ujmowanymi dla celów podatkowych? Czy wartości powinny zostać wskazane w kwocie netto czy brutto?
ODPOWIEDŹ
W finalnej wersji wzoru CIT-TP w przypisie nr 3 doprecyzowano, że konieczne jest wskazanie wartości netto, zgodnie z wymogami przepisów o rachunkowości. Wartości powinny zostać ustalone w oparciu o zasadę memoriałową, wynikające z wystawionych lub otrzymanych faktur, a w sytuacji gdy faktury nie zostały wystawione lub otrzymane, należy podać wartości zgodne z umową bądź innymi dokumentami.
W jaki sposób określić profil funkcjonalny?
Jesteśmy spółką produkcyjną i podczas próbnego wypełniania CIT-TP nasunęły nam się wątpliwości, który z profili funkcjonalnych producenta powinniśmy zaznaczyć w sekcji D. Czy w przepisach wskazano definicję/sposób interpretacji poszczególnych profili funkcjonalnych, na podstawie której moglibyśmy zdecydować, jakiego typu producentem jest nasza spółka?
ODPOWIEDŹ
Podczas konsultacji publicznych podniesiona została kwestia braku definicji poszczególnych profilów funkcjonalnych. Jednak kwestia ta nie została ostatecznie doprecyzowana. Ministerstwo Finansów podkreśla, że to funkcje pełnione przez podmioty, angażowane aktywa i ponoszone ryzyka determinują profil funkcjonalny. Zatem niemożliwe jest stworzenie definicji czy katalogu wymogów formalnych określających profile funkcjonalne. W uzasadnieniu do rozporządzenia podany został przykład, zgodnie z którym podmiot pełniący jedynie rutynowe funkcje produkcyjne na zlecenie, nieposiadający tytułu prawnego do surowców, powinien zostać sklasyfikowany jako producent prosty. Dlatego podatnik powinien dokonać kompleksowej analizy funkcjonalnej w zakresie swojej działalności przez odpowiedzi na takie pytania, jak np. „czy nasza spółka pełni funkcje marketingowe?” lub „czy nasza spółka ma tytuł prawny do towarów?”. Pomocna może się okazać również analiza funkcjonalna przygotowana w ramach lokalnej dokumentacji cen transferowych. Obowiązkowym elementem dokumentacji lokalnej jest bowiem wskazanie profilu funkcjonalnego podatnika w ramach danej transakcji.
Na jakiej podstawie określić, czy zmiany w pełnionych funkcjach były istotne?
W sekcji E CIT-TP dotyczącej restrukturyzacji należy odpowiedzieć na pytanie, czy w trakcie roku podatkowego zaistniały zmiany w pełnionych funkcjach, ponoszonych ryzykach lub posiadanych aktywach. W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano, że w tej sekcji należy uwzględnić wszystkie istotne zmiany. Jesteśmy producentem kosmetyków i niedawno w naszej grupie została podjęta decyzja o przeniesieniu produkcji wyłącznie jednego rodzaju produktów (tj. szminek) do spółki włoskiej. W konsekwencji nasza spółka przenosi aktywa produkcyjne służące do produkcji szminek do spółki włoskiej. Na jakiej podstawie powinniśmy określić istotność zmian?
ODPOWIEDŹ
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów przedstawionym w raporcie z konsultacji publicznych dotyczących rozporządzenia, niemożliwe jest określenie obiektywnych progów istotności zmian, które miałyby zastosowanie dla wszystkich podmiotów. Podatnik powinien sam dokonać oceny, czy dana zmiana ma istotny wpływ na prowadzoną przez niego działalność, uwzględniając takie czynniki jak rodzaj działalności czy wielkość przedsiębiorstwa. Pewną wskazówkę dla określenia, czy dana zmiana była istotna, może stanowić rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pkt 3e par. 4). Zgodnie z jego zapisami należy uwzględniać przeniesienia wpływające na: a) dochód lub stratę podmiotów, b) zakres produktów lub usług oferowanych przez grupę lub c) liczbę rynków, na których te produkty lub usługi są oferowane. Dlatego istotność opisanego przeniesienia może zależeć m.in. od tego: a) jaką część aktywów spółki stanowią aktywa do produkcji szminek, b) jak wysoką rentowność osiąga spółka na produkcji szminek, czy c) zysk z tej działalności stanowi dużą część zysku spółki ogółem.
Który kod klasyfikacji PKD wybrać?
Nasza spółka prowadzi działalność zarówno w zakresie produkcji, jak i dystrybucji towarów, a także świadczy usługi najmu pomieszczeń. Poszczególne rodzaje działalności sklasyfikowane są pod trzema różnymi kodami PKD. Który kod powinniśmy wskazać w polu 18 CIT-TP?
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z przypisem zamieszczonym we wzorze CIT-TP, jeżeli podatnik prowadzi zdywersyfikowaną działalność objętą różnymi kodami PKD, należy wskazać dwa najważniejsze. W uzasadnieniu do rozporządzenia doprecyzowano, że najważniejsze kody PKD to te, w ramach których działalność generuje największe przychody lub koszty podatnika. Aby prawidłowo wypełnić to pole we wskazanym przypadku, należy dokonać odpowiedniej kalkulacji udziału przychodów/kosztów z produkcji, dystrybucji i najmu w stosunku do całkowitych przychodów/kosztów podatnika i wskazać kody PKD tych dwóch rodzajów działalności, których udział w przychodach/kosztach jest największy.
Czym może grozić przeprowadzenie restrukturyzacji bez wynagrodzenia?
Grupa, w której działamy, planuje przenieść kontrakty zawarte z obsługiwanymi klientami z naszej spółki do spółki węgierskiej, która jest odpowiedzialna za relacje z klientami (w tym ich pozyskiwanie). Z tego tytułu nie otrzymaliśmy żadnej rekompensaty. Czy wypełniając CIT-TP i wskazując w pytaniu o otrzymanie rekompensaty odpowiedź „nie”, możemy spodziewać się kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych, efektem której będzie doszacowanie dochodu naszej spółce?
ODPOWIEDŹ
Restrukturyzacja jest jednym z obszarów zainteresowania organów podatkowych. Dlatego podatnicy uczestniczący w procesie restrukturyzacji mogą się spodziewać potencjalnych pytań w tym zakresie w ramach kontroli. Podkreślenia wymaga jednak to, że zgodnie z wytycznymi OECD sam fakt przeniesienia funkcji, aktywów lub ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi skutkujący obniżeniem potencjału zysku/prognozowanych przyszłych zysków u jednego z podmiotów nie stanowi wystarczającego warunku do uznania, iż podmiot ten powinien otrzymać rekompensatę. Dokonując analizy restrukturyzacji, każdorazowo należy dokonać oceny, jak w porównywalnej sytuacji zachowałyby się niezależne podmioty. Na ocenę taką powinna się składać analiza funkcjonalna stron przed i po dokonaniu restrukturyzacji oraz analiza opcji realistycznie dostępnych dla podmiotów dokonujących restrukturyzacji. W zaprezentowanym przypadku należy odpowiedzieć na pytanie, czy przenoszone kontrakty stanowią kluczowe aktywa spółki.
Kontrola w zakresie cen transferowych, w sytuacji gdy w ramach restrukturyzacji brak jest wypłaty rekompensaty, nie oznacza automatycznie doszacowania dochodu. Należy jednak przygotować dokumentację cen transferowych spełniającą wszystkie wymogi ustawy o CIT, tak aby w przypadku ewentualnego doszacowania dochodu uchronić się przed sankcyjną stawką podatkową 50 proc. Dokumentację taką warto uzupełnić o elementy wskazane w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. W przypadku dokonania restrukturyzacji bez wynagrodzenia warto zebrać również argumenty uzasadniające jego brak.
Dlaczego wskazuje się transakcje z podmiotami niezależnymi?
Skoro CIT-TP dotyczy transakcji z podmiotami powiązanymi, dlaczego podatnik powinien wskazać, czy dany rodzaj transakcji był zawierany również z podmiotami niezależnymi?
ODPOWIEDŹ
Pytanie o to, czy podatnik realizuje analogiczny rodzaj transakcji zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi, umożliwi organom ocenę, czy w przypadku kontroli podatkowej możliwe będzie zastosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej w wariancie wewnętrznym [PCN] polegającej na porównaniu warunków ustalonych w transakcjach między danym podmiotem i podmiotami powiązanymi oraz podmiotami niezależnymi i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej wynagrodzenia ustalonego z podmiotami powiązanymi. Jeżeli dany typ transakcji realizowany jest zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niezależnymi, konieczna jest więc weryfikacja, czy metoda PCN może mieć zastosowanie w danej transakcji, a jeżeli nie, warto zebrać argumenty wykluczające zastosowanie tej metody.
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
!CIT-TP jest narzędziem dla organów służącym ocenie ryzyka zaniżania dochodów. Dlatego warto dokładnie przeanalizować informacje w nim prezentowane również pod kątem spójności danych z innymi dokumentami.
!Zaznaczając odpowiedź „tak” na pytanie dotyczące dokonania restrukturyzacji w danym roku podatkowym, należy przygotować się na potencjalną kontrolę w zakresie cen transferowych i zebrać odpowiednie argumenty uzasadniające decyzję o restrukturyzacji oraz o wypłacie lub braku rekompensaty z tytułu restrukturyzacji, a także odpowiednio udokumentować proces restrukturyzacji.
! Dane w CIT-TP powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty. Dlatego jeżeli po jego złożeniu dane finansowe ulegną istotnej zmianie, która będzie miała wpływ na profil ryzyka podatnika zobrazowany w CIT-TP, podatnik powinien dokonać korekty zeznania CIT-8.