RAPORT

Jeżeli polski rezydent podatkowy osiągnął w 2007 roku dochód wyłącznie ze stosunku pracy z duńskim pracodawcą za pracę wykonywaną w Danii, jest on również zobowiązany do deklarowania tego dochodu w Polsce.

- Oznacza to, że podatnik powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku PIT/ZG - wyjaśnił Arkadiusz Gliniecki, doradca podatkowy KPMG.

Podatek i składki

W Danii PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę. Arkadiusz Gliniecki wskazał, że dochody są opodatkowane stawkami: 0 proc. do 39 500 DKK, 37 proc. do 272 600 DKK, 43 proc. do 327 200 DKK, 59 proc. ponad 327 200 DKK.

- Pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne, które są odliczane dla celów podatkowych w Danii. W 2007 roku suma tych składek (część pracownika) wynosiła 8 proc. Pobierana jest również stała opłata roczna w wysokości 975,60 DKK na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Obie opłaty pomniejszają dochód pracownika do opodatkowania - dodał Arkadiusz Gliniecki.

Podwójne opodatkowanie

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Danii stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Jak wskazała Barbara Pyzel, doradca podatkowy KPMG, podatnik w zeznaniu rocznym wykazuje swoje dochody z pracy za granicą oraz zapłacony tam podatek.

Rozliczając duńskie dochody w Polsce trzeba pamiętać, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne.

- Podatnik ma też prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Danii dieta wynosi 324 DKK za każdy dzień). Podatnik może też korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na dziecko. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Danii nie mogą być odliczone w Polsce - radziła Barbara Pyzel.

Eksperci KPMG wyjaśnili również, że kwoty wynagrodzeń oraz podatku zapłaconego w Danii należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji oraz z dnia zapłaty podatku. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.

Przeliczanie zarobków

Trzeba też pamiętać, że po powrocie do kraju należy najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca wpłacić do polskiego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z duńskim pracodawcą. Może to być kopia duńskiego zeznania podatkowego, zestawienie dotyczące dochodów oraz zapłaconych podatków lub też tzw. paski płacowe.

ZASTOSOWANIE METODY PROPORCJONALNEGO ODLICZENIA

Odliczenie podatku w Polsce możliwe jest do limitu, który obliczany jest według wzoru:

L = Pc x Dz/Dc

L - limit odliczenia

Pc - podatek obliczony od całości dochodów

Dz - dochód zagraniczny

Dc - dochód całkowity