Kto rozlicza się z dochodów na podstawie karty podatkowej, straci prawo do niej, jeżeli nie poinformuje urzędu skarbowego o zatrudnieniu pracownika. Nie wystarczy tylko deklarowanie zaliczek na PIT – orzekł NSA.
NSA zwrócił uwagę na warunek informacyjny wynikający z art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej muszą zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o wszelkich zmianach mających wpływ na opodatkowanie w formie karty podatkowej, w tym m.in. o zmianach w stanie zatrudnienia. Mają na to 7 dni, zgodnie z art. 36 ust. 7 ustawy.
NSA nie miał wątpliwości, że podatnik zatrudnił pracownika, ale nie zawiadomił o tym w ciągu 7 dni urzędu skarbowego. Organ miał więc prawo stwierdzić wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość stawki karty podatkowej – orzekł sąd.
Podatnik uważał, że wystarczy, iż deklarował zaliczki na PIT pracownika, a następnie złożył roczną deklarację o pobranych zaliczkach PIT-4R. Z deklaracji tej wynikało, ilu pracowników zatrudnia.
Naczelnik urzędu skarbowego zwrócił jednak uwagę na to, że deklaracja PIT-4R jest składana raz do roku. Nie można traktować jej jako formy informowania organu podatkowego o zmianach mających wpływ na opodatkowanie w formie karty, zwłaszcza że na powiadomienie podatnik ma tylko 7 dni.
W skardze do sądu podatnik zarzucał organom podatkowym, że odniosły się do tego, jak zatrudnienie pracownika miałoby wpływać na wysokość podatku. Bez jakiejkolwiek analizy stwierdziły, że brak zawiadomienia wyklucza prawo do karty.
Podatnik przegrał w sądach obu instancji. Zarówno WSA w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny podkreśliły, że skoro podatnik zdecydował się na opodatkowanie w formie karty podatkowej, to miał obowiązek w pełni stosować się do wymogów przewidzianych w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, dotyczących karty podatkowej. Konsekwencje zaniedbania tych obowiązków są daleko idące. Podatnik traci bowiem z tego tytułu prawo do korzystania z tej formy opodatkowania i musi zapłacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych – orzekły sądy.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 września 2017 r. w sprawach połączonych, sygn. akt II FSK 2908/15; II FSK 2567/15 II FSK 2568/15.