Trzeba liczyć się z tym, że nie każde dochody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego. Ryczałtem nie można opodatkować m.in. prowadzenia aptek, prowadzenia lombardu czy produkcji wyrobów akcyzowych. Tego rodzaju działalność musi być opodatkowania na zasadach ogólnych.

Jaką formę opodatkowania PIT wybrać

I. Wybierając zasady ogólne, przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W księdze wpisuje się wszystkie przychody i wydatki przedsiębiorcy. Na ich podstawie łatwo wyliczyć dochód będący podstawą opodatkowania.
Zaletą opodatkowania na zasadach ogólnych jest możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodu i w ten sposób zmniejszania podstawy opodatkowania. Przedsiębiorca może korzystać z ulg i odliczeń podatkowych oraz rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Podatek płaci się według skali podatkowej, a więc według stawki 18 proc. lub 32 proc.

II. W ryczałcie ewidencjonowanym przedsiębiorca prowadzi ewidencję przychodów, nie rozlicza kosztów uzyskania przychodu. Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty podatkowe. Wysokość stawki podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

III. W podatku liniowym przedsiębiorca także prowadzi księgę przychodów i rozchodów, rozlicza koszty uzyskania przychodu, ale płaci podatek zawsze w wysokości 19 proc. niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu bez stosowania kwoty wolnej. W podatku liniowym nie ma możliwości skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych oraz rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Ta forma jest korzystna dla przedsiębiorców osiągających wyższe dochody, ponieważ nie muszą się obawiać, że przekroczą pierwszy próg skali podatkowej.

IV. Przedsiębiorca może być opodatkowany w formie karty podatkowej, jeżeli złoży przed rozpoczęciem działalności w urzędzie skarbowym wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust.1 mogą wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej po spełnieniu dodatkowych wymogów:
‒ przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
‒ we wniosku zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli stanowiącej załącznik do ww. ustawy,
‒ nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
‒ małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
‒ nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
‒ prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP.

Pisemne oświadczenie

Uwaga! W przypadku niedokonania wyboru formy opodatkowania we wskazanych terminach przedsiębiorca będzie się rozliczał z urzędem skarbowym zawsze na zasadach ogólnych.

Kiedy płacić daninę

Zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ogólnych oraz w formie ryczałtu ewidencjonowanego należy wpłacać w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni albo do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
Uwaga! Prawo do wpłaty zaliczek kwartalnych z tytułu podatku dochodowego mają mali podatnicy albo rozpoczynający działalność gospodarczą. W obu przypadkach zaliczkę za ostatni kwartał lub za miesiąc grudzień należy wpłacić do 20 stycznia następnego roku. Wpłacając zaliczki miesięczne lub kwartalne, przedsiębiorcy nie składają żadnych miesięcznych deklaracji.

31 stycznia [kartka z kalendarza] Do tego dnia po zakończeniu roku przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym składają zeznanie podatkowe PIT-28.

30 kwietnia [kartka z kalendarza] Do tego dnia rozliczający się na zasadach ogólnych składają zeznanie podatkowe na druku PIT-36. Do tego terminu również przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym rozliczają się na formularzu PIT-36L.

Uwaga! Podatek wymierzony w formie karty podatkowej trzeba wpłacać w terminie do 7 dnia. następnego miesiąca do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. Podatnicy opodatkowani w tej formie nie składają żadnych zeznań podatkowych i nie prowadzą ewidencji podatkowej. Podatek ten wymierza decyzją urząd skarbowy na cały rok podatkowy w stawce kwotowej.

Wybór opodatkowania VAT

Jeżeli przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą zdecyduje się na opodatkowanie wykonywanych czynności VAT musi w tym celu złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

VAT-R to druk zgłoszenia rejestracyjnego, które powinno być złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Nie każda działalność gospodarcza korzysta ze zwolnienia podmiotowego, niektóre rodzaje działalności gospodarczej od początku są opodatkowane VAT. Czynni podatnicy VAT składają do urzędu skarbowego deklarację VAT-7 w terminie do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Niektórzy podatnicy mogą składać deklaracje kwartalne po wcześniejszym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. Termin na zawiadomienie przypada najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, a dla przedsiębiorców rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku do 25. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.