Po przybyciu na Maltę Polak powinien niezwłocznie zgłosić się do maltańskich władz skarbowych w celu uzyskania certyfikatu określającego status jego maltańskiej rezydencji podatkowej.

- Warto wiedzieć, że wszelkie kwestie możemy załatwić w maltańskich urzędach w języku angielskim, poza tym maltańskie przepisy publikowane są jednocześnie w języku maltańskim i angielskim - wskazuje Łukasz Bączyk, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

Dodaje, że, co ciekawe, z chwilą otrzymania dokumentu Polak nabędzie prawo do opodatkowania swoich dochodów z zastosowaniem preferencyjnej 15-proc. liniowej stawki podatkowej.

WAŻNA LICZBA 15 proc. - preferencyjna stawka PIT na Malcie

Zakres opodatkowania

Opodatkowaniu na Malcie będą podlegać zarówno dochody uzyskane przez Polaka na terytorium Malty (np. dochody uzyskane za pracę na terytorium Malty, dochody kapitałowe zrealizowane na wyspie), jak również środki pieniężne przetransferowane przez niego na terytorium Malty (np. pieniądze przetransferowane z polskiego konta bankowego na konto maltańskie). Jak podkreśla Łukasz Bączyk, w przypadku zastosowania stawki preferencyjnej, minimalna kwota zobowiązania podatkowego to 772,74 euro. W związku z tym, nawet jeżeli podatek należny od dochodów wykazanych w maltańskim zeznaniu podatkowym będzie wynosić 550 euro, podatnik i tak będzie zobowiązany wpłacić do maltańskiego urzędu podatkowego 772,74 euro.

Rezydencja na Malcie

Z informacji naszego rozmówcy PricewaterhouseCoopers wynika, że na Malcie należy rozróżnić osoby będące zwykłymi rezydentami na stałe zamieszkującymi na Malcie od rezydentów niebędących zwykłymi rezydentami i niezamieszkującymi tam na stałe.

- Polak, który przybędzie na Maltę, będzie mógł wyrobić sobie certyfikat określający status jego maltańskiej rezydencji podatkowej (tzn. nie zwykłej rezydencji), jeżeli posiada poza terytorium Malty aktywa o wartości rynkowej minimum 64 395 euro lub jego roczne dochody uzyskane poza granicami Malty wynoszą przynajmniej 4293 euro - argumentuje Łukasz Bączyk.

Jednocześnie dodaje, że posiadacz certyfikatu nie powinien rozpoczynać pracy bądź działalności gospodarczej do momentu, aż zostanie do tego upoważniony przez maltańskie władze.

- Posiadacz certyfikatu określającego jego status rezydencji na Malcie może zrzec się certyfikatu i złożyć wniosek o dokument potwierdzający, że jest on zwykłym rezydentem stale zamieszkującym na terytorium Malty. W momencie uzyskania tego dokumentu certyfikat określający jego status rezydencji podatkowej traci swoją ważność (w takim wypadku, podatnik traci prawo do opodatkowania swoich dochodów na Malcie na zasadach preferencyjnych) - ostrzega Łukasz Bączyk.

Zeznanie roczne

Po każdym roku podatkowym Polak uzyskujący dochody na terytorium Malty będzie zobowiązany zadeklarować je w rocznym zeznaniu podatkowym. W swoim zeznaniu będzie także zobowiązany do zadeklarowania wszelkich przelewów środków pieniężnych na terytorium Malty, których dokonał w trakcie roku podatkowego.

- Pracodawca jest zobowiązany do poboru podatku na bazie miesięcznej. Rok podatkowy to, tak jak w Polsce, okres od 1 stycznia do końca grudnia. Zeznanie roczne należy złożyć do 30 sierpnia następnego roku. Nie musimy tego robić, jeśli pracodawca pobierał podatek od naszego wynagrodzenia w trakcie roku. Jednakże w takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie do 15 czerwca - wyjaśnia nasz rozmówca z PricewaterhouseCoopers.

Pozwolenie na pobyt

Obywatel Unii Europejskiej ma prawo do przebywania na terytorium Malty. Jeżeli natomiast jego pobyt na wyspie przekracza trzy miesiące, jest on zobowiązany do złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt. Wniosek powinien zostać złożony do maltańskiego urzędu imigracyjnego wraz z:

• dokumentem potwierdzającym objęcie wnioskującego ubezpieczeniem chorobowym na terytorium Malty;

• dokumentem wystawionym przez bank, potwierdzającym wysokość rocznych dochodów wnioskującego lub dokumentem potwierdzającym wysokość emerytury otrzymywanej przez wnioskującego;

• kopią aktu narodzin wnioskującego (jak również kopiami aktów narodzin jego małżonka i dzieci oraz kopią aktu zawarcia małżeństwa, jeżeli również najbliższa rodzina podatnika przybywa na Maltę);

• kopią paszportu wnioskującego (oraz kopiami paszportów jego małżonka i dzieci, jeżeli towarzyszą podatnikowi podczas jego pobytu na Malcie) wraz z kompletem dwóch zdjęć dla każdej osoby.

Co istotne - jak podkreśla Łukasz Bączyk - jeżeli Polak, który przyjechał na Maltę, uzyska pozwolenie na pobyt od maltańskich władz, a jednocześnie maltańskie władze skarbowe uznają go za maltańskiego zwykłego rezydenta podatkowego, utraci on prawo do opodatkowania dochodów na Malcie na preferencyjnych warunkach. Tym samym, dochody uzyskane przez niego na terytorium Malty (dochody uzyskane za pracę na terytorium Malty, dochody kapitałowe zrealizowane na wyspie itp.) oraz środki pieniężne przetransferowane przez niego na terytorium Malty zostaną opodatkowane z zastosowanej progresywnej skali podatkowej (marginalna stawka podatkowa wynosi na Malcie 35 proc.).

Przywileje podatkowe

Osoby, które urodziły się na Malcie, ale nie są maltańskimi obywatelami, po przyjeździe na wyspę mają prawo do opodatkowania swoich dochodów uzyskanych na terytorium Malty na podobnych warunkach co cudzoziemcy, którzy wyrobili sobie certyfikat określający statut ich maltańskiej rezydencji podatkowej. Tym samym ich dochody uzyskane na terytorium Malty opodatkowane będą z zastosowaniem preferencyjnej 15-proc. liniowej stawki podatkowej. Minimalna kwota zobowiązania podatkowego w ich przypadku to 429,30 euro.

- Osoby, które urodziły się na Malcie i były nieobecne na terytorium wyspy przez przynajmniej 20 lat w trakcie 25-letniego okresu kończącego się z chwilą ich powrotu na wyspę, mają prawo do opodatkowania swoich dochodów z zastosowaniem 15-proc. liniowej stawki podatkowej, bez względu na fakt, czy są maltańskimi obywatelami czy nie. Jedynym warunkiem zastosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów w ich przypadku jest dokonanie każdego roku transferu pieniężnego na Maltę opiewającego przynajmniej na kwotę 2575,80 euro oraz - jeżeli małżonek i dzieci tej osoby towarzyszą jej w trakcie jej pobytu na wyspie - 429,30 euro za każdą osobę - tłumaczy Łukasz Bączyk.

Według jego informacji, jeżeli dana osoba zrezygnuje z opodatkowania swoich dochodów na preferencyjnych warunkach, już nigdy nie będzie mogła ponownie wybrać opodatkowania swoich docho- dów na uproszczonych zasadach. W związku z tym, należy sumiennie rozważyć decyzję o zrzeczeniu się możliwości opodatkowania swoich dochodów na zasadach preferencyjnych.

WAŻNE

Począwszy od 1 stycznia 2008 r., walutą obowiązującą na Malcie jest euro, które zastąpiło maltańskiego lira