Jestem skarbnikiem i przygotowuję w naszej gminie budżet na przyszły rok. Przewidujemy udzielenie dotacji na typowe prace remontowe w zabytkach naszego miasta, tj. trzech kościołach (np. remont elewacji, witraży czy ławek), czyli jednostkach spoza sektora finansów. Czy takie wydatki mogą być zaplanowane w dziale 921, rozdziale 92120 i paragrafie 6570?
Aby ustosunkować się merytorycznie do podanej problematyki, niezbędne jest odwołanie się nie tylko do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, lecz także do stosownych regulacji ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W pierwszym z ww. aktów prawnych przewidziano dwa paragrafy, w ramach których mogą być przekazywane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przy obiektach zabytkowych na rzecz jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Wspomniany przez gminę par. 6570 oznaczono jako: „Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych”. Z kolei par. 272 ustawodawca oznaczył jako: „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”.
Podział na kategorie
Warto więc zauważyć, że par. 657 dotyczy finansowania lub dofinansowania zadań inwestycyjnych, par. 272 dotyczy zaś zadań bieżących. Podział na takie kategorie klasyfikacji ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zaklasyfikowania określonego wydatku. Decydujący będzie tu zatem charakter wykonywanych prac. Typowe prace remontowe i naprawy można uznać za wydatki bieżące, a np. ulepszenia środków trwałych już raczej za wydatek inwestycyjny (majątkowy).
Pewną wskazówką przy kategoryzacji – wydatek bieżący czy majątkowy – może być art. 236 ustawy o finansach publicznych. Z ust. 2 i 3 wynika m.in., że przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zatem ustawodawca przyjął, że niejako zasadą jest ponoszenie wydatków bieżących, majątkowe mają zaś charakter wyjątku od tej reguły. Do tych zaś (majątkowych) w ust. 4 zaliczono wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Ważna uchwała RIO
W kontekście właściwego wyboru paragrafu na ww. dotacje warto przytoczyć również stanowisko zawarte w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 24 stycznia 2017 r. (znak II/265/2017). Tam – w zbliżonym stanie faktycznym – zaakcentowano, że: „Zgodnie z przepisami załącznika nr 3 do rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki z tytułu dotacji przekazanej z budżetu gminy na konserwację obiektów zabytkowych jako wydatki bieżące budżetu gminy, należało zaklasyfikować do wydatków bieżących w par. 2720 jako »dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych«”. W ww. uchwale RIO uznała też, że zastosowanie niewłaściwej klasyfikacji oznaczało nieistotne naruszenie prawa.
Z powyższego wynika więc, że typowe prace remontowe czy konserwacyjne obiektów zabytkowych należy klasyfikować jako wydatki bieżące. Skoro tak, to właściwe będzie wykazanie takich wydatków w par. 2720, a nie w par. 6570.
Tak więc jeśli dotacje mają być przeznaczone na typowe prace konserwacyjne i remontowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, to przyjęcie par. 657 byłoby nieprawidłowe. W takich okolicznościach należy wybrać par. 272.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).