Jestem skarbnikiem i przygotowuję w naszej gminie budżet na przyszły rok. Przewidujemy udzielenie dotacji na typowe prace remontowe w zabytkach naszego miasta, tj. trzech kościołach (np. remont elewacji, witraży czy ławek), czyli jednostkach spoza sektora finansów. Czy takie wydatki mogą być zaplanowane w dziale 921, rozdziale 92120 i paragrafie 6570?
Aby ustosunkować się merytorycznie do podanej problematyki, niezbędne jest odwołanie się nie tylko do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, lecz także do stosownych regulacji ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W pierwszym z ww. aktów prawnych przewidziano dwa paragrafy, w ramach których mogą być przekazywane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przy obiektach zabytkowych na rzecz jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Wspomniany przez gminę par. 6570 oznaczono jako: „Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych”. Z kolei par. 272 ustawodawca oznaczył jako: „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”.