Kaucje gwarancyjne, które nie zostały zwrócone przez kontrahenta wskutek jego upadłości likwidacyjnej, są kosztem uzyskania przychodów – orzekł WSA w Warszawie.
– Wskutek zakończenia postępowania upadłościowego stało się wiadome, że spółka nie odzyska już kaucji gwarancyjnych, a zatem należy uznać, iż wydatki te utraciły swój zwrotny charakter, stały się wydatkami o charakterze definitywnym – powiedziała sędzia Marta Waksmundzka-Karasińska, uzasadniając wyrok.
Sprawa dotyczyła firmy zajmującej się pośrednictwem w sprzedaży lotów czarterowych. Spółka podpisała umowę, w której kontrahent zobowiązał się do świadczenia usług czarteru lotniczego do października 2012 r. Spółka natomiast zobowiązała się do złożenia kaucji gwarancyjnych. Ich rozliczenie miało nastąpić dopiero po wykonaniu wszystkich usług.
Jednak już w lipcu 2012 r. kontrahent odwołał swoje świadczenia. Nie zwrócił jednak kaucji.
W listopadzie 2012 r. została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację jego majątku. W toku postępowania upadłościowego spółka zgłosiła swoją wierzytelność z tytułu kaucji, które kontrahent-dłużnik powinien był jej zwrócić, a tego nie zrobił.
Nigdy tych kwot nie odzyskała. Sądziła zatem, że może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Przekonywała, że wpłacone przez nią kaucje spełniały wszystkie warunki z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, tzn.: zabezpieczały źródło przychodów, były definitywne, miały związek z jej działalnością gospodarczą, były właściwie udokumentowane i nie mieściły się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że kaucja gwarancyjna nie ma charakteru definitywnego, bo zasadniczo podlega zwrotowi. Nawet gdyby nie została zwrócona (jak w tej sprawie), to – zdaniem organu – nie służy uzyskaniu przychodów ani zachowaniu bądź zabezpieczeniu ich źródła i z tych względów nie spełnia definicji z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Był to jedynie wydatek z tytułu zabezpieczenie interesów kontrahenta – stwierdził (interpretacja nr IPPB6/4510-176/16-4/AZ).
Interpretację tę uchylił WSA w Warszawie. Orzekł, że spółka zapłaciła kaucje gwarancyjne w celu zabezpieczenia swoich przychodów ze świadczenia usług – pośrednictwa sprzedaży lotów czarterowych.
– Wobec tego należy je uznać za racjonalne, mające związek z działalnością gospodarczą spółki, ukierunkowane na zabezpieczenie jej przychodów z tego kontraktu – stwierdziła sędzia Waksmundzka-Karasińska.
Dodała, że zasadniczo kaucje gwarancyjne mają charakter zwrotny, a więc trudno przypisywać im charakter definitywny. W tej sprawie jednak było inaczej, bo wobec zakończenia postępowania upadłościowego było wiadomo, że spółka nie odzyska już kaucji.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 8 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2575/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia