Jeśli podatnik skoryguje deklarację, to 60-dniowy termin na zwrot podatku należy liczyć od dnia tej korekty, nawet gdy nie była ona wynikiem błędu, niestaranności czy pomyłki, tylko efektem zastosowania przepisów – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki, która dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Nie miała jednak dowodów potwierdzających wywóz towaru za granicę Polski, a od ich posiadania zależy możliwość skorzystania ze stawki 0 proc. VAT przy WDT.
W pierwotnej deklaracji VAT-7 spółka wykazała więc podatek należny z zastosowaniem krajowej stawki VAT. Dopiero gdy po pewnym czasie uzyskała potwierdzenie wywozu towaru za granicę, złożyła korektę deklaracji. Wykazała w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, do zwrotu na rachunek bankowy.
Zasadniczo termin zwrotu nadwyżki podatku wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Spór sprowadzał się do tego, od kiedy liczyć ów termin.
Spółka uważała, że biegnie on od momentu złożenia pierwotnej deklaracji VAT. Podkreślała, że korekta nie była wynikiem błędu, niestaranności czy pomyłki, tylko wynika wprost z przepisów.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Wyjaśnił, że korekta deklaracji zmienia rozliczenie podatku. Termin zwrotu VAT trzeba więc liczyć od momentu złożenia korekty deklaracji, a nie pierwotnie przesłanego formularza VAT-7.
Tego samego zdania był WSA w Warszawie. Zgodził się z fiskusem, że korekta deklaracji zmienia rozliczenie podatnika.
Dodał także, że zgodnie z orzecznictwem sądów i Trybunału Sprawiedliwości UE organ musi mieć czas na weryfikację wniosku o zwrot VAT. Tymczasem stanowisko spółki prowadziłoby do sytuacji, w której organ po złożeniu korekty w ogóle mógłby nie mieć czasu na rozpatrzenie, czy wniosek o zwrot VAT jest zasadny.
Uzasadniając wyrok, sędzia Radosław Teresiak przyznał, że koncepcja przedstawiona przez spółkę jest interesująca, ale sprzeczna z przepisami ustawy o VAT.
– Artkuł 87 ust. 2 ustawy odwołuje się do dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, a nie do dnia złożenia deklaracji czy jej korekty, ale to rozliczenie następuje właśnie w deklaracji lub jej korekcie – wyjaśnił sędzia Teresiak.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 5 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2593/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia