Warunkiem skutecznej zmiany roku obrotowego jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Dodał, że nie wystarczy uchwała zgromadzenia wspólników i zgłoszenie zmiany do sądu rejestrowego.
Sprawa dotyczyła spółki komandytowo-akcyjnej, której wspólnicy podjęli 3 grudnia 2013 r. uchwałę o zmianie roku obrotowego. Tego samego dnia został o tym powiadomiony sąd, a 18 grudnia 2013 r. spółka zawiadomiła o zmianie roku podatkowego naczelnika urzędu skarbowego.
Wspólnicy spieszyli się, bo chcieli przedłużyć sobie możliwość rozliczania się z dochodów ze spółki w formie PIT. Zasadniczo bowiem od 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne (SKA) stawały się podatnikami CIT.
Możliwość kontynuowania rozliczeń według dotychczasowej formy przewidywał przepis przejściowy (art. 4) nowelizacji z 8 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387). Warunkiem była zmiana roku obrotowego jeszcze przed dniem wejścia w życie tego przepisu, czyli przed 12 grudnia 2013 r.
Problem polegał na tym, że zmiana roku obrotowego spółki została potwierdzona wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego dopiero w lutym 2014 r., na mocy postanowienia sądu rejonowego.
Spór z fiskusem toczył się więc o to, czy dla zmiany roku obrotowego wystarczy podjęcie uchwały przez wspólników i złożenie w sądzie wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (tak twierdziła spółka), czy konieczny jest również wpis tej zmiany do KRS (tak twierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).
Spółka przegrała w sądach obu instancji. Zarówno WSA w Poznaniu, jak i Naczelny Sąd Administracyjny orzekły, że aby doszło do skutecznej zmiany roku obrotowego, potrzebny jest wpis w KRS.
Sędzia NSA Wojciech Stachurski nawiązał do art. 430 par 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, który wyraźnie stanowi, iż tego rodzaju zmiany, jak zmiana roku podatkowego, wymagają nie tylko zgłoszenia do KRS, ale także zaakceptowania ich przez sąd rejestrowy. – Nie ma zatem wątpliwości, że charakter tego wpisu jest konstytutywny – podkreślił.
Dodał, że celem przepisów ustawy zmieniającej było zapobieżenie sytuacji, w której spółki komandytowo-akcyjne, opodatkowane według starych zasad, mogłyby przez zmianę roku obrotowego modelować sobie sposób opodatkowania dochodów.
Sędzia zaznaczył również, że gdyby uznać za wystarczającą samą tylko uchwałę zgromadzenia wspólników, to należałoby się liczyć z tym, że taka uchwała mogłaby nie zostać zgłoszona do KRS, a nawet gdyby była zgłoszona, to sąd rejestrowy mógłby takiej zmiany nie zaakceptować.
– Zatem, aby można było skorzystać z dobrodziejstwa kontynuacji opodatkowania na starych zasadach, zmiana dotycząca roku obrotowego musiała być skutecznie wpisana do KRS do 12 grudnia 2013 r. – podsumował sędzia Stachurski.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1851/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia