Rada gminy nie może uchwalić, że w formularzu deklaracji podatkowej znajdzie się pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – orzekł NSA.
W jednej z gmin we wzorze deklaracji na podatek rolny znalazło się oświadczenie o treści: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”.
Wzór deklaracji znalazł się w załączniku do uchwały rady gminy. Zaskarżył ją prokurator. Uważał, że rada gminy rażąco naruszyła prawo, bo żaden przepis nie przyznaje jej kompetencji do zawarcia w formularzach podatkowych pouczenia o odpowiedzialności karnej.
Rada nie może też przyjmować aktów prawa miejscowego (uchwał), których poszanowanie byłoby wymuszone taką odpowiedzialnością – dodał prokurator. Wskazał, że takiej podstawy nie ma też w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ani w ustawach o podatku leśnym i rolnym.
Zastrzeżeń prokuratora nie podzielił WSA w Warszawie. Stwierdził, że w ten sposób podatnik informuje tylko organ podatkowy, iż zna przepisy o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Nie mamy więc do czynienia z uprzedzeniem podatnika o odpowiedzialności, a tylko ze złożeniem przez niego informacji w tej sprawie – uznał WSA.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomniał, że zgodnie z art. 233 par. 6 kodeksu karnego przepisy o fałszywych zeznaniach stosuje się odpowiednio do fałszywych oświadczeń złożonych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Ustawa musi jednak wyraźnie przewidywać odebranie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1219/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia