Drobna infrastruktura techniczna nie zmienia charakteru gruntów przeznaczonych pod zalanie. Nie można ich uznać za tereny budowlane – orzekł NSA.Sposób zakwalifikowania gruntów był istotny z tego względu, że dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane jest zwolniona z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o tym podatku). Natomiast dostawa terenów budowlanych jest ze stawką 23 proc.
Spór z fiskusem toczyła gmina, która odsprzedawała grunty pod zbiornik wodny na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Były to grunty przeznaczone bezpośrednio pod zalanie wodą (tereny zbiornika) oraz tereny, które co do zasady nie są przeznaczone do zalania, czyli obszary, na których znajdują się zapora, przepusty, infrastruktura techniczna itp.
Gmina chciała się upewnić, że dostawa takich gruntów jest zwolniona z VAT.
Fiskus uznał jednak, że zwolnienia nie będzie. Stwierdził, że skoro działki obejmują nie tylko tereny zalewowe, ale i miejsce na infrastrukturę techniczną, to są to de facto tereny budowlane.
Gmina przegrała też w WSA w Krakowie. Stwierdził on, że przedmiotem dostawy był co prawda teren niezabudowany, lecz przeznaczony pod zabudowę, a to wykluczało zwolnienie.
Gmina wygrała dopiero w NSA. Sąd kasacyjny orzekł, że drobna infrastruktura nie zmienia generalnego przeznaczenia terenu, który nie jest przecież przeznaczony do zabudowy.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 6 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 1883/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia