Przepisy dotyczące przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości rodzą poważne problemy interpretacyjne. Zdaniem Niny Półtorak, radcy prawnego w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych Ernst & Young, konsekwencją tego jest uzależnienie zakresu opodatkowania od interpretacji i stanowiska lokalnych organów podatkowych.

Rozbieżne interpretacje

A zatem w zależności od miejsca położenia nieruchomości podatnicy mogą być albo opodatkowani, albo nie. Nie jest to nic nowego w Polsce, bowiem w wielu spornych sprawach istnieją rozbieżne interpretacje organów podatkowych.

- W odniesieniu do budowli w budynkach przepisy jednoznacznie wskazują, że budowlą jest tylko taki obiekt budowlany, który nie jest budynkiem - tłumaczy Nina Półtorak. Uważa, że gminy znalazły w bardzo nieprecyzyjnej definicji budowli poparcie dla swojego stanowiska.

Orzeczenie NSA

Stanowisko gmin zostało uznane za nieprawidłowe dopiero w orzeczeniu NSA z 24 lipca 2008 (sygn. akt: II FSK 418/08). Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że urządzenia techniczne, które znajdowały się w budynku hali, są z nią związane i z tego względu nie mogły stanowić odrębnego przedmiotu opodatkowania.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, przyjęcie, że urządzenia techniczne znajdujące się w budynku - hali przekształtnikowej - nie mogły stanowić odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, znajduje swoje oparcie w treści przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Przepis ten definiuje pojęcie budowli. Budowlą jest więc obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jak uzasadnia NSA, zaliczenie urządzeń technicznych jako wchodzących w skład budynku miało rozstrzygające znaczenie, ponieważ te same urządzenia nie mogły zostać uznane za budowle stanowiące odrębny przedmiot opodatkowania tym podatkiem.

Podatnicy, powołując się na powyższy wyrok, mogą dowodzić, że budowle takie jak urządzenia techniczne, które znajdują się w budynku, nie są opodatkowane.

Jak obroni się podatnik

Przepisy podatkowe odwołują się do bardzo specjalistycznych regulacji prawa budowlanego, to wszelkie spory w tym zakresie wymagają od podatników dużego zaangażowania, tak aby już w pierwszym etapie postępowania wyjaśnić wszelkie wątpliwości co do charakteru, sposobu funkcjonowania spornych obiektów i ich związku z budynkiem. Warto jednak podejmować takie próby, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowle podlegają opodatkowaniu według stawki 2 proc. od ich wartości.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Gdy podatnik nie zgadza się z decyzją wójta/burmistrza/prezydenta, może złożyć:

• odwołanie od decyzji organu podatkowego

• odwołanie do II instancji, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego

• skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego

• skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego

• a ponadto podatnik może także wystąpić o interpretację prawa podatkowego, na którą również przysługuje odwołanie