Z końcem czerwca br. wygasło zwolnienie z VAT dla usług świadczonych pomiędzy państwowymi jednostkami budżetowymi.Przez ostatnie pół roku obowiązywało ono na podstawie przepisu przejściowego zawartego w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2302). Nie dotyczyło jedynie usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.
Reklama
Gdyby nie przepis przejściowy, to usługi świadczone pomiędzy państwowymi jednostkami budżetowymi byłyby opodatkowane już od 1 stycznia 2017 r. Wtedy to bowiem wygasło zwolnienie dla usług świadczonych pomiędzy: jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi oraz jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi. Stało się tak na skutek wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia z 27 grudnia 2016 r. Uchyliło ono pkt 7 w par. 3 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r. poz. 736 ze zm.).
Było to skutkiem centralizacji rozliczeń VAT w gminach. Obowiązujące do końca 2016 r. zwolnienie stało się bowiem bezprzedmiotowe, gdy Trybunał Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. (sygn. akt C-276/14) orzekł, że podatnikiem VAT jest gmina, a nie jej jednostki budżetowe (to samo stwierdził NSA w odniesieniu do zakładów budżetowych – uchwała z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15).
Centralizacja rozliczeń VAT na poziomie gminy spowodowała, że usługi o charakterze wewnętrznym, świadczone pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi, w ogóle przestały podlegać VAT (stały się neutralne podatkowo). Zbędne stało się więc zwalnianie ich z podatku. Stąd uchylenie par. 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z 2013 r.
Gdyby nie przepis przejściowy, to z końcem 2016 r. zlikwidowane zostałoby także zwolnienie dla usług świadczonych pomiędzy państwowymi jednostkami budżetowymi. Minister finansów przedłużył okres jego obowiązywania, z tym że tylko pod warunkiem, że usługi te były zwolnione na 31 grudnia 2016 r.
30 czerwca br. to przedłużone zwolnienie również wygasło.