Grunty będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, na których ustanowiono strefę chroniącą ujęcia wody, są objęte najwyższą stawką podatku od nieruchomości jako zajęte na prowadzenie działalności i z nią związane – uznał NSA.
Chodziło o spółkę wodno-kanalizacyjną, będącą użytkownikiem wieczystym gruntów należących do gminy. Przy ujęciach wody, którą spółka dostarcza użytkownikom, została ustalona strefa ochrony bezpośredniej, czyli ogrodzony pas terenu. Spółka nie może prowadzić na nim działalności. W ewidencji gruntów i budynków teren ten został oznaczony jako lasy, użytki rolne, tereny różne, drogi, nieużytki, tereny zadrzewione i zakrzewione oraz rowy. Spółka uważała, że skoro faktycznie nie korzysta z tych gruntów, to nie można ich uznać za zajęte na prowadzenie działalności ani z nią związane. Jest to też niemożliwe ze względów technicznych – przekonywała.
Przed 2016 r. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych istniał przepis, który pozwalał na wyłączenie nieruchomości z opodatkowania, jeśli na przeszkodzie stały tzw. względy techniczne.
Burmistrz gminy uznał jednak, że grunty należące do strefy ochrony ujęć wody są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i są z nią związane. W związku z tym zażądał podatku według najwyższej stawki.
Z jego stanowiskiem zgodziły się sądy. WSA w Poznaniu zwrócił uwagę na to, że do zadań spółki należy m.in. zapewnienie jakości dostarczanej wody, a strefa ochronna służy również temu. Nie ma przy tym znaczenia, że grunty są sklasyfikowane jako rolne i leśne, skoro są zajęte na działalność gospodarczą. Również ustanowienie strefy ochronnej nie jest przeszkodą techniczną, która powodowałaby wyłączenie z opodatkowania – uznał WSA.
Także NSA orzekł, że grunty są w posiadaniu spółki i są wykorzystywane w związku z jej działalnością, jaką dostawa wody i odbiór ścieków. Nie można też uznać za względy techniczne prawnego zakazu wykorzystywania gruntów należących do strefy – dodała sędzia Anna Świderska.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 30 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1014/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia