Projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Projekt zobowiązuje firmy do przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowe wyciągi z rachunków bankowych.

Uwagi do projektu, przedstawionego przez resort finansów, można zgłaszać do 31 maja br.

"W celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku, podano także.

Według resortu, przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.

"Podatnicy, których dotyczyłby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych" - czytamy dalej.

W projekcie ustawy zaproponowano, aby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był:
- za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
- bezpośrednio przez podatnika - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, podano także.

"Proponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem systemu 'JPK ewidencja VAT' o 'JPK_WB', co w rezultacie pozwoli na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym. Szacuje się, że tak kompleksowy system ('JPK ewidencja VAT' i 'JPK_WB') może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł, w wyniku:
1. bezpośredniego wykrycia nieprawidłowości dotyczących posługiwania się fałszywymi fakturami VAT oraz wynikające z przestępstw typu Missing Trader i pierwszego płatnika typu Buffer - około 5 mld zł (szacunki oparte na aktualnych wynikach kontroli i czynności sprawdzających);
2. efektu prewencyjnego - około 6,5 mld zł (wzrost wpływów o około 5%)" - czytamy także.

Wzrost dochodów budżet państwa oszacowany jest w następujący sposób: wartość zaniżenia w podatku VAT wynikająca z "faktur fikcyjnych" ujawnionych podczas kontroli (około 15 mld zł) x planowana skuteczność proponowanego instrumentu (30%). W roku 2017 zakłada się, że pozytywne efekty proponowanego rozwiązania będą generowane już od lipca 2017 r. ze względu na wystąpienie czynnika o charakterze prewencyjnym (zapowiedź wprowadzenia mechanizmu spowoduje wyeliminowanie części niepożądanych zachowań), podano również.

"Przyjęcie proponowanych rozwiązań przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Wprowadzenie obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców wyciągów z rachunków bankowych zwolni z obowiązku dostarczania do urzędów skarbowych dokumentów potwierdzających zapłacenie podatku naliczonego w przypadku chęci uzyskania zwrotu VAT w przyspieszonym trybie" - czytamy dalej.

Proponuje się, aby przepisy ustawy weszły w życie 1 września 2017 r.