Spółka, która przejmie część innej firmy i wypłaci pracownikom zaległe pensje, może pomniejszyć o nie swój przychód – potwierdził WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej, która zamierzała przejąć zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wypłacić pracownikom zaległe wynagrodzenia za okres, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa należała jeszcze do spółki dzielonej. Zobowiązania te były już przeterminowane.
Spółka przejmująca uważała, że będzie mogła ująć te wydatki w kosztach podatkowych w miesiącu, w którym wypłaci zaległe wynagrodzenia. Powołała się na art. 231 kodeksu pracy. Wynika z niego, że pracodawca, na którego przechodzi zakład pracy lub jego część, staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i odpowiada za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejęciem zakładu pracy. Będzie więc musiał wypłacić pracownikom zaległe wynagrodzenia. Spółka argumentowała, że dzięki temu zabezpieczy źródło swoich przychodów, a te potrąca się w dacie poniesienia, czyli w dacie wypłaty (art. 15 ust. 4 d ustawy o CIT).
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił jej jednak prawa do ujęcia w kosztach wydatków na wypłatę zaległych wynagrodzeń. Stwierdził, że prawo to będzie przysługiwało spółce dzielonej. Wniosek ten wyciągnął z art. 15 ust. 4 g ustawy o CIT, z którego wynika, że wynagrodzenia za pracę są kosztem miesiąca, za który są należne. W związku z tym w kosztach podatkowych powinna je ująć spółka dzielona, mimo że to nie ona je wypłaciła.
Spółka się temu sprzeciwiła. Powołała się na ogólną zasadę ustalania kosztów podatkowych, z której wynika, że wydatki muszą zostać poniesione przez podatnika i nie mogą być refundowane, jeśli ma on mieć prawo do zaliczenia ich w koszty. Tym samym skoro spółka dzielona nie wypłaciła wynagrodzeń, nie jej będzie przysługiwało prawo zaliczenia ich do kosztów.
Tak samo uznał WSA w Warszawie. Orzekł, że to spółka przejmująca powinna wykazać wydatek w kosztach uzyskania przychodu. – Ujmuje je w miesiącu ich wypłaty – powiedziała sędzia Barbara Kołodziejczak-Osetek.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 11 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3273/15.