Nowe przepisy o płatności zaliczek na podatek dochodowy za grudzień lub IV kwartał wejdą w życie dopiero w 2010 roku.
Po nowelizacji ustawy o PIT zaliczkę na podatek dochodowy za ostatni miesiąc lub kwartał podatnicy będą płacić od rzeczywiście osiągniętych dochodów. Zaliczkę za grudzień przedsiębiorcy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, będą płacić do 20 stycznia następnego roku. Taki sam termin będzie obowiązywał podatników płacących zaliczki kwartalnie. W przypadku podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, płatność ostatniej zaliczki będzie następować do 20 dnia pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. Kolejna ważna zmiana to możliwość uniknięcia zapłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał.

Przekazanie PIT samorządom

Rząd poinformował o dwóch przeszkodach uniemożliwiających wprowadzenie nowych przepisów już w 2009 roku. Pierwsza to zmniejszenie wpływów budżetowych w 2009 roku - zaliczki za grudzień 2009 r. wpłynęłyby w styczniu 2010 r. Rząd wskazał też drugą przeszkodę, tym razem legislacyjną. Nie zmieniono systemu przekazywania samorządom części wpływów z podatków dochodowych. Co by się stało, gdyby już w 2009 roku bez nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego weszły w życie nowe przepisy o zaliczkach?

Konsekwencje zmian

W grudniu 2009 r. wpływy z PIT za grudzień należałoby wypłacić samorządom przed otrzymaniem zaliczek za grudzień 2009 r. Co prawda, przekazanie samorządom części wpływów z PIT następuje do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczki na PIT wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. To zasada ogólna. Szczególne reguły dotyczą właśnie ostatniej zaliczki. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT za grudzień przekazuje się tym jednostkom do:
• 20 grudnia 2008 r. jako zaliczkę w wysokości 80 proc. kwoty przekazanej za listopad;
• 10 stycznia roku następnego jako różnicę między kwotą z tytułu udziału we wpływach z PIT, który wpłynął na rachunek urzędu skarbowego w grudniu, a kwotą zaliczki przekazanej zgodnie z pkt 1.
Jakie są konsekwencje ewentualnego braku nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego? Restrykcyjna interpretacja przepisów może uniemożliwić przekazanie samorządom części udziału w zaliczkach na podatek PIT za grudzień lub IV kwartał 2010 r. Korzystniejsza interpretacja oznacza, że przekazanie jest możliwe, ale odbędzie się na kredyt. Może też pojawić się konieczność przesunięcia wejścia w życie nowych przepisów o zaliczkach w podatku dochodowym, np. na 2011 rok.
Ważne!
Zaliczki za grudzień nie będą płacić podatnicy, którzy przed upływem terminu do wpłaty zaliczki, czyli 20 stycznia roku następnego, złożą zeznanie roczne i zapłacą podatek