Firmy, które będą badać sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, nie będą mogły świadczyć żadnych innych usług, również o charakterze doradczym.
REWIZJA FINANSOWA
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła wczoraj poprawkę rządu w tym zakresie. Jednocześnie zdecydowała rozszerzyć krąg jednostek zainteresowania publicznego (JZP) o duże spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Dołączą one zatem m.in. do banków i spółek giełdowych.
Podobne rozwiązanie przewidywał rządowy projekt, gdy trafił do Sejmu, z tą różnicą, że za JZP miały być uznawane nie tylko duże SKOK, ale też Krajowa Kasa. Potem jednak, na etapie prac w sejmowej podkomisji, przepis został całkowicie usunięty. Teraz wrócił, z tą tylko różnicą, że nie uwzględnia Krajowej Kasy.
Najwięcej kontrowersji wywołała jednak rządowa poprawka zmierzająca do tego, by uniemożliwić firmom badającym sprawozdania JZP świadczenie innych usług. Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przekonywał, że to zmiana idąca w złym kierunku. Tłumaczył, że będzie to bardziej restrykcyjne ograniczenie niż w jakimkolwiek innym kraju unijnym. Przypomniał, że nawet Holandia, która wprowadziła u siebie duże ograniczenia, pozostawiła możliwość wykonywania usług atestacyjnych.
Skutki tej zmiany prezes KRBR wyjaśnił na przykładzie: jeżeli spółka Skarbu Państwa będzie chciała wyemitować obligacje, to biegły rewident, który bada jej sprawozdanie, nie będzie mógł wystawić listu poświadczającego, że prospekt emisyjny został przygotowany należycie. Będzie musiał zatrudnić do tego inną firmę audytorską.
Poprawkę zachwalał natomiast wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Przekonywał, że „rząd przyjął bardzo odważne rozwiązanie, ale w wyniku doskonale przemyślanej decyzji”.
Poseł Paweł Grabowski (Kuliz’15) zapowiedział jednak, że podczas drugiego czytania w Sejmie złoży poprawkę, aby wprowadzić do ustawy delegację dla ministra finansów do określenia w rozporządzeniu usług dozwolonych dla audytorów.
Komisja zaakceptowała też wczoraj ograniczenie możliwości zlecania usług podwykonawcom. Audytorzy nie będą już mogli przekazywać innym spółkom audytorskim wykonania całego badania, a tylko niektóre czynności.
Mimo wniesionej podczas posiedzenia propozycji wydłużenia okresu rotacji firm audytorskich (z wyjątkami) posłowie zadecydowali o pozostaniu przy skróconym pięcioletnim terminie.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (sejmowy druk 1092) – przed drugim czytaniem w Sejmie