W 2017 roku poszerzono katalog podmiotów zobligowanych do przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT w ramach struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oto wnioski Ministerstwa Finansów po otrzymaniu informacji o transakcjach VAT od dużych firm, a także sektora MŚP za styczeń 2017.

Od 1 marca 2017 roku sprawozdania firm w ramach struktur JPK trafiają do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ta wykorzystuje przekazane pliki do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych w podatku od towarów i usług. Resort finansów podsumowuje, że pod tym właśnie względem, 90 proc. przekazanych w lutym plików JPK była poprawna formalnie.

Od stycznia 2017 roku około 110 tysięcy podatników wykazało łącznie ponad 160 milionów transakcji VAT. Rejestr zakupów opiewał na kwotę przekraczającą 303 miliony złotych, a sprzedaży na ponad 490 mln złotych.

Fiskus miał wątpliwości co do 63 tysięcy transakcji w rejestrach zakupów. Mowa o rzetelności przesłanych plików i prawidłowości (np. posługiwanie się fakturami VAT od podatników nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT). To właśnie podatek VAT jest w centrum zainteresowania fiskusa. Wpływy z tej daniny w największym stopniu wspomagają budżet państwa. Szacuje się, że wpływy tylko z podatku od towarów i usług na koniec lutego wyniosły 9,6 mld złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem za analogiczny okres wpływy z VAT notują wzrost o ponad 40 proc.

Składanie JPK ma wpłynąć na szybszą weryfikację wykazywanych zwrotów w podatku od towarów i usług. Pozwoli to organom podatkowym skupić się na działaniach skierowanych do podmiotów, których celem jest fikcyjna działalność lub które nie wypełniają obowiązków podatkowych, przez co są bardziej konkurencyjne. „Natomiast podatnicy, którzy prawidłowo wypełniają swoje obowiązki podatkowe, będą mogli skupić się prowadzeniu działalności gospodarczej” – informuje resort finansów.

Przypomnijmy, że zasady przesyłania informacji o prowadzonej ewidencji na potrzeby VAT uregulowane są w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 109 aktu, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz podmiotów, u których sprzedaż jest zwolniona od tej daniny, są zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.

Jakie dane powinna zawierać ewidencja? Chodzi w szczególności o dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu. Ewidencja uwzględnia też informacje służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent może być sprawdzony na potrzeby VAT.

Źródło: Ministerstwo Finansów