Sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans i rachunek zysków i strat. To także informacja dodatkowa, a w przypadku niektórych podmiotów także rachunek przepływów pieniężnych. Informacja dodatkowa i cash flow powinny dostarczyć informacji pozwalających lepiej przeanalizować i zinterpretować dane bilansowe czy wynikowe. Dzięki nim możliwa jest kompleksowa ocena działalności jednostki. Zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r., wpłynęły także na zawartość danych prezentowanych w tych dodatkowych elementach sprawozdania.
W dodatku specjalnym podpowiadamy, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie popełnić błędów. Ma to znaczenie w przypadku informacji dodatkowej, która za 2016 r. jest przygotowywana w nowej wersji. Przy czym ustawodawca nie tylko zmienił kolejność prezentacji danych, lecz także rozbudował ją o nowe elementy.
Zwracamy uwagę, które z nich są szczególnie istotne i jak je przedstawić, aby nie tylko wypełnić wymóg prawa, lecz także rzeczywiście przyczynić się do lepszej prezentacji podmiotu.
Jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, muszą sporządzać rachunki przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym. Jednak ich sprawozdania za 2016 r., o ile są sporządzane zgodnie z załącznikiem nr 5 przeznaczonym dla jednostek małych, nie będą zawierały rachunku przepływów pieniężnych i zmian w kapitale własnym. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Biegły rewident bada sprawozdanie 3-elementowe i wydaje opinię o jego zgodności z obowiązującymi jednostkę zasadami rachunkowości. Wskazujemy też, jakie dane powinny być w takim przypadku ujawnione i w jaki sposób należy to uczynić.