Przychód ze sprzedaży drzew, krzewów i budynków znajdujących się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych trzeba wykazać w rocznym zeznaniu i rozliczyć według skali podatkowej – potwierdził dyrektor łódzkiej izby.
Z pytaniem wystąpił mężczyzna, który przejął po zmarłym ojcu prawo do korzystania z ogródka działkowego. Po ośmiu latach postanowił się działki pozbyć. Chciał się upewnić, że nie zapłaci z tego tytułu PIT. Uważał bowiem, że będzie to sprzedaż nasadzeń (drzew i krzewów) oraz altanki (odrębnej od gruntu, bo wybudowanej na cokole). Skoro od zasadzenia przez niego drzew i krzewów minęło pół roku, a od wybudowania altanki 5 lat, to przychód z ich sprzedaży nie będzie opodatkowany. Podstawą prawną miał być przywołany przez podatnika art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i d ustawy o PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi był jednak innego zdania. Wyjaśnił, że osoba, która gospodaruje na działce, nie jest jej właścicielem, a posiada tylko prawo do jej użytkowania.
Natomiast altana i krzewy nie są rzeczami odrębnymi od gruntu, bo nie da się ich przenieść bez uszkodzenia. Z art. 48 kodeksu cywilnego wynika bowiem zasada, że budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią jego części składowe i nie mogą być odrębnym przedmiotem własności (superficies solo cedit).
Reklama
To oznacza – zdaniem organu – że podatnik sprzeda jedynie prawo własności do nasadzeń, obiektów i urządzeń na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Osiągnie więc przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. Powinien go zatem wykazać w zeznaniu podatkowym wraz z innymi przychodami i rozliczyć według skali podatkowej (18 i 32 proc.) – wskazał dyrektor IS.
Przykładowo więc, jeżeli podatnik pracuje na etacie i w danym roku sprzedał działkę, to przychody z obu tych tytułów musi wykazać w PIT-36.
Podatnik może przy tym pomniejszyć przychód ze sprzedaży o koszty jego uzyskania. Będą to wszystkie udokumentowane wydatki poniesione na znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty, do których prawo działkowiec sprzedaje – potwierdził organ.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 15 lutego 2017 r., nr 1061-IPTPB2.4511.913.2016.2.MK