Firma z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowuje wypoczynek pracowników i ich dzieci. Po urlopie jedna z pracownic przedstawiła dwa rachunki: jeden za pobyt jej i 12-letniej córki na wczasach w ośrodku wczasowym, drugi za wypoczynek 18-letniego syna na zimowisku. Syn ukończył 18 lat w połowie zimowiska. Czy dopłata do obu rachunków za wypoczynek może korzystać ze zwolnienia z PIT?
Ekspert Radzi
Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) zwalnia się z podatku dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie m.in. wczasów, kolonii, obozów i zimowisk oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18. Dopłaty z funduszu socjalnego, ZFŚS czy funduszy regulowanych przez przepisy branżowe są objęte zwolnieniem bez względu na ich wysokość. Natomiast dopłaty finansowane z innych źródeł, np. ze środków obrotowych firmy, podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty nieprzekraczającej 760 zł w ciągu roku. Ze zwolnienia mogą korzystać także zleceniobiorcy.
Aby dopłaty korzystały ze zwolnienia, wypoczynek musi:
● być zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,
● przybrać określoną formę,
● dotyczyć dzieci i młodzieży do lat 18.
Przez długi czas za organizatorów wypoczynku prowadzących w tym zakresie działalność uznawano podmioty wymienione w par. 2 rozporządzenia MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67). Były to szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zmiany wprowadziła obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty, a dokładniej dodany do tej ustawy art. 92c. Obecnie organizatorami wypoczynku mogą być:
1) szkoły i placówki,
2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:
a) niezarobkowym, albo
b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
Tej zmiany nie odnotowały jednak wszystkie organy podatkowe wydające interpretacje. Dyrektorzy Izby Skarbowej w Katowicach i Bydgoszczy (interpretacje nr IBPB-2-2/4511-631/16-1/KRB i ITPB2/4511-684/16-1/BK) nadal odwołują się do nieobowiązujących przepisów z 1997 r. Ustawę o systemie oświaty przywołuje zaś dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (nr 1061-IPTPB4.4511.230.2016.2.KS0).
Do objętych zwolnieniem form wypoczynku nie zalicza się wczasów pod gruszą, pobytu u rodziny, wypoczynku organizowanego na własną rękę przez rodziców i związanego z tym pobytu dzieci w hotelach, pensjonatach czy wynajętych pokojach. Jednak zorganizowane przez biuro podróży wczasy mogą korzystać z preferencji (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB4/4511-1015/15-4/MP).
Mając na uwadze powyższe, dopłata do wypoczynku córki korzysta ze zwolnienia z PIT w całości. Także dopłata do wypoczynku syna jest zwolniona. Nie ma znaczenia to, że ukończył on 18 lat w trakcie zimowiska. Zdaniem organów podatkowych przepisy ustawy o PIT nie zawierają regulacji zobowiązującej do podziału otrzymanej dopłaty proporcjonalnie do liczby dni przypadających na wypoczynek dziecka do ukończenia 18 lat i po tym dniu. Warunek wieku jest spełniony, jeżeli w którymkolwiek momencie wypoczynku dziecko nie miało ukończonych 18 lat (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB1/415-1146/13-3/TW).
Warunkiem zwolnienia jest to, by zarówno wczasy, jak i zimowisko organizował podmiot wskazany w art. 92c ustawy o systemie oświaty. Wczasy wykupione za pośrednictwem agenta turystycznego mogą korzystać z preferencji, jeśli umowa wskazuje, że organizatorem jest podmiot wpisany do ww. rejestru.
Ze zwolnienia korzystają dopłaty, a zatem jeśli rodzic nie poniesie choćby części kosztu wypoczynku dziecka, to zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Wydatek powinien być odpowiednio udokumentowany. Może być to rachunek lub faktura wystawione przez organizatora wypoczynku lub dowód wpłaty czy przelew na jego rzecz. Warto, by dokument zawierał wskazanie formy, terminu wypoczynku oraz dane dziecka (interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBII/1/415-810/12/HK i nr IBPBII/1/415-26/13/MK).
Dofinansowanie wczasów pracownicy może korzystać ze zwolnienia jedynie w granicach rocznego limitu zwolnienia dla świadczeń z ZFŚS – 380 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032).
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187).
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943).