Ciężarówki do nauki jazdy nie są ani pojazdami specjalnym, ani używanymi do celów specjalnych – uznał NSA.
Podatnik, którego dotyczył ten wyrok, uważał, że samochody ciężarowe i przyczepy ciężarowe przeznaczone do nauki jazdy są zwolnione z podatku od środków transportowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten odwołuje się do przepisów prawa drogowego. A zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przez pojazd specjalny rozumie się pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.
Ponadto pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania musi być specjalnie wyposażony m.in. w przyrząd kontrolny i dodatkowy pedał hamulca. Podatnik uważał więc, że pojazdy służące do wykonywania specjalnej funkcji, takiej jak np. nauka jazdy, są zwolnione z podatku od środków transportowych.
Prezydent miasta Krakowa oraz WSA w Krakowie byli przeciwnego zdania. Uznali, że skoro art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odsyła do przepisów o ruchu drogowym, to nie chodzi jedynie o ustawę – Prawo o ruchu drogowym, ale też o przepisy wykonawcze. Rozstrzygające znaczenie ma zatem załącznik nr 4 do rozporządzenia ministra infrastruktury z 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (t.j. Dz.U. z 2014 r. nr 1727).
W tabeli nr 3 tego załącznika wskazano, jakie przeznaczenie pojazdu powoduje, że staje się on pojazdem specjalnym. Nie wymieniono w niej samochodów i przyczep do nauki jazdy.
Ze stanowiskiem tym zgodził się NSA. Jak wyjaśniła sędzia Teresa Porczyńska, to, że samochody przeznaczone do nauki jazdy mają drobne zmiany w nadwoziu, wymagające np. zamontowania dodatkowych lusterek lub hamulca, nie powodują, iż jest to samochód specjalny. Istotne znaczenia ma załącznik nr 4 do rozporządzenia ministra infrastruktury z 27 września 2003 r., w tym tabela nr 3.
– Tylko pojazdy o przeznaczeniu wskazanym w tej tabeli (np. pomoc drogowa, pożarnicze) mogą być nazwane specjalnymi i korzystają ze zwolnienia – uzasadniła Teresa Porczyńska.
Do 15 lutego właściciele ciężarówek, ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep, naczep i autobusów o masie powyżej 3,5 tony muszą złożyć deklarację na podatek od środków transportowych oraz wpłacić pierwszą ratę podatku za 2017 r.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 3990/14.