Osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą) składa właściwemu organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta; dalej: organ gminy) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (art. 6 ust. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.; dalej: u.p.o.l.). Taką okolicznością jest np. nabycie lub zbycie całości lub części nieruchomości.

Na podstawie złożonej informacji, dołączonych do niej dokumentów oraz danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków właściwy organ gminy w drodze decyzji ustala wysokość podatku od nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (art. 6 ust. 7 u.p.o.l.).
W przypadku, w którym zdaniem podatnika decyzja ustalająca podatek od nieruchomości jest błędna w zakresie przedmiotu opodatkowania (np. źle wyliczona powierzchnia) lub zakresu (np. opodatkowanie naniesień, które nie powinny podlegać podatkowi od nieruchomości), podatnik jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji organu gminy (art. 220 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; dalej: o.p.). Przedstawiamy przebieg procedury odwołania.