1 października 2016 r. spółka założyła w banku lokatę na okres 6 miesięcy. Odsetki będą zapłacone przez bank 31 marca 2017 r. Jak prawidłowo należy ująć lokatę w bilansie spółki?
Do ewidencji lokat bankowych może służyć konto 132 „Rachunki bankowe lokat”. W czasie wyceny bilansowej jednostka powinna dokonać oceny naliczenia do wartości lokaty nieotrzymanych odsetek za okres od momentu zawarcia lokaty do dnia bilansowego. Przedmiotem oceny powinna być istotność odsetek, które podmiot naliczy. Poziom istotności każda jednostka nalicza sama w zależności od założeń przyjętych w polityce rachunkowości. Poziom istotności jest najczęściej określany jako procent do sumy bilansowej czy przychodów ze sprzedaży. Zakładając, że kwota naliczonych odsetek będzie istotna zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości, jednostka jest zobowiązana do ustalenia kwoty odsetek i wykazania wartości w rachunku zysków i strat. Sposób ujęcia odsetek od lokat i ich wpływ na sprawozdanie finansowe przedstawia poniższy przykład.
PRZYKŁAD
Spółka zgodnie z umową zawartą z bankiem założyła lokatę na okres od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. Wartość lokaty wynosi 500 000 zł. Oprocentowanie w skali roku wynosi 4 proc.
Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2016 r.
Spółka dokonała ustalenia wartości odsetek należnych za okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
(500 000 zł x 4 proc.) : 365 dni x 92 dni = 5041,10 zł.
Spółka zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości nie może skorzystać ze zwolnienia z ustalania podatku odroczonego. Naliczone odsetki nie będą stanowiły bowiem przychodu podatkowego na koniec 2016 r., ale będą stanowiły przychód podatkowy w dniu kasowego otrzymania odsetek, czyli 31 marca 2017 r.
Spółka musi więc naliczyć podatek odroczony.
Wartość księgowa lokaty – 505 041,10 zł.
Wartość podatkowa lokaty – 500 000 zł.
Dodatnia różnica przejściowa – 5041,10 zł.
Rezerwa na podatek odroczony: 5041,10 x 19 proc. = 957,81 zł (zaokrąglona do wysokości 958 zł).
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia:
1. PK – naliczenie odsetek od lokaty – 5041,10 zł.
2. PK – naliczenie rezerwy na podatek odroczony – 958 zł.
3. PK – przeniesienie przychodów na wynik finansowy – 5041,10 zł.
4. PK – przeniesienie podatku dochodowego na wynik finansowy – 958 zł.
Jeżeli spółka będzie musiała sporządzić również rachunek przepływów pieniężnych, to konieczne będą korekty przepływów z działalności operacyjnej.
      Treść pozycji Rok sprawozdawczy
1 2 3 4 5,00
A.     Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  I.   Zysk (strata) netto 4083,10
  II.   Korekty razem – 4083,10
    1. Amortyzacja  
    2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) – 5041,10
    4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  
    5. Zmiana stanu rezerw 958,00
    6. Zmiana stanu zapasów  
    7. Zmiana stanu należności  
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  
    10. Inne korekty  
  III.   Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) 0,00
Odsetki nie zostaną wykazane w przepływach z działalności inwestycyjnej, bowiem nie spowodowały rzeczywistego przepływu środków pieniężnych.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888).