Wartość paczki świątecznej otrzymanej od pracodawcy pracownik powinien doliczyć do swoich przychodów i opodatkować PIT.
Podatnik otrzymuje od swojego pracodawcy paczki świąteczne. Są to dość kosztowne upominki.
- Czy wartość takiej paczki pracownik musi doliczyć do swojego przychodu i opodatkować PIT - pyta pan Paweł z Krakowa.
Tak wartość paczki będzie przychodem pracownika, jeśli paczka nie była sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Co do zasady, wartość otrzymanej paczki będzie stanowiła dla pracownika dodatkowy przychód ze stosunku pracy opodatkowany na zasadach ogólnych. Wszystko dlatego, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.
Wyjątek będą stanowić paczki, których zakup został sfinansowany przez pracodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wartość takich paczek będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania PIT po stronie pracownika, jeśli wartość świadczeń rzeczowych otrzymanych przez niego w roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 380 zł rocznie. Jeśli wartość paczek będzie wyższa niż 380 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę będzie trzeba opodatkować.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 12 ust. 1 i ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).