Standard rachunkowości dotyczący usług budowlanych zostanie dostosowany do zmienionych przepisów.
Komitet Standardów Rachunkowości zadecydował o aktualizacji krajowego standardu rachunkowości nr 3 - Niezakończone usługi budowlane. O tych działaniach poinformowało GP Ministerstwo Finansów. Resort wyjaśnia, że planowane zmiany mają na celu dostosowanie standardu do zmienionego art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości w zakresie kosztu wytworzenia produktu.
Przypomnijmy, że przepis ten od 1 stycznia 2009 r. w obliczeniu kosztów wytworzenia określonych produktów umożliwi spółkom niepodlegającym badaniu przez biegłego rewidenta doliczanie do kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 będzie też dostosowany do Interpretacji (KIMSF 15) do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 11 - Umowy o budowę nieruchomości. Interpretacja została wydana w odpowiedzi na złe praktyki deweloperów, którzy nieprawidłowo ujmowali przychody w okres trwania budowy.
KIMSF 15 wejdzie w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. lub później i stosuje się ją retrospektywnie i dotyczy spółek stosujących MSR.