Podatnicy, którzy chcą rozliczyć się za pośrednictwem płatnika, muszą złożyć mu PIT-12. To oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przewidują, że aby płatnik rozliczył podatnika, oświadczenie PIT-12 podatnik musi mu złożyć przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym. W związku z tym termin mija w piątek 9 stycznia 2009 r.

Co prawda 10 stycznia w 2009 roku wypada w sobotę, a zgodnie z zasadami liczenia terminów podatkowych, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Jednak w przypadku PIT-12 oświadczenie to powinno zostać złożone przed dniem 10 stycznia, a nie do dnia 10 stycznia.

W wypełnianym PIT-12 poza danymi identyfikacyjnymi podatnik musi oświadczyć, że:
- poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskał innych dochodów (z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży nieruchomości, innych opodatkowanych stawką zryczałtowaną czy dochodów rozliczanych na PIT-38);
- nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem odliczenia składek ZUS, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz ulgi prorodzinnej;
- nie korzysta z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
- nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne zwróconej przez tego płatnika.

Płatnik, który otrzyma od podatnika PIT-12, musi dokonać za niego rocznego rozliczenia. W tym celu płatnik wypełni formularz PIT-40, który jest składany do końca lutego.