Nie ma potrzeby, aby wspólnicy rozwiązali dotychczasową spółkę i zakładali nową tylko po to, by dowiedzieć się, jakie będą konsekwencje podatkowe dla tej drugiej – orzekł NSA.
Reklama
Z tego powodu sąd uznał, że niezależnie od tego, czy podatnik dopiero zakłada spółkę, czy przekształca już istniejącą, może wystąpić w jej imieniu z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej.
Sprawa dotyczyła wspólników spółki cywilnej, którzy działali w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) na podstawie udzielonego im zezwolenia. Planowali przekształcić firmę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 551 par. 2 kodeksu spó- łek handlowych.
W związku z tym jeden z nich spytał dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, czy spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) na podstawie tego samego zezwolenia na działalność w SSE, które zostało wydane na wspólników spółki cywilnej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że nie ma obowiązku odpowiadać na to pytanie. Stwierdził, że w świetle art. 14b par. 1 ordynacji podatkowej wspólnik nie jest podmiotem zainteresowanym wydaniem interpretacji indywidualnej. Jego pytanie dotyczyło bowiem spółki z o.o., która dopiero powstanie. To ona będzie miała prawo złożyć wniosek w „swojej” sprawie, a nie wspólnik spółki cywilnej – stwierdził organ.
Dodał, że w tym wypadku nie będzie miał też zastosowania art. 14n ordynacji. Wynika z niego, że status zainteresowanego może mieć również osoba „planująca utworzenie spółki”. Dyrektor izby podkreślił jednak, że przekształcenie to nie to samo, co utworzenie. Polega bowiem na zmianie organizacyjnej w strukturze już funkcjonującej spółki, a nie powstaniu nowej – stwierdził.
W skardze do sądu wspólnik tłumaczył, że spółka z o.o. nie może ubiegać się o wydanie interpretacji, bo jeszcze nie istnieje.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uwzględnił skargę. Przypomniał, że w świetle art. 14n par. 1 ordynacji z wnioskiem o interpretację indywidualną może wystąpić osoba, która dopiero planuje utworzyć spółkę (w zakresie dotyczącym działalności tejże spółki). Przepis nie precyzuje przy tym, czy chodzi o sytuacje, gdy spółka powstaje od zera, czy na skutek przekształcenia – zwrócił uwagę WSA. Uznał zatem, że jedno i drugie mieści się w dyspozycji art. 14n par. 1 pkt 1 ordynacji.
Tego samego zdania był NSA. Orzekł, że nie można różnicować sytuacji, gdy spółka jest przekształcana z już istniejącego podmiotu, od tej, w której dopiero powstaje. Sąd uznał, że zawężająca wykładnia przepisów ordynacji naruszałaby konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.
– Dyskryminowani byliby bowiem ci, którzy zdecydowali się przekształcić swoje firmy. Nie mogliby w takiej sytuacji liczyć na ochronę, którą zapewnia interpretacja indywidualna – powiedział sędzia Stanisław Bogucki.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 283/15