Organizacje zbiorowego zarządzania już mogą występować o nienależnie zapłacony podatek od opłat reprograficznych. Nie muszą nawet czekać na publikację wyroku TSUE.
Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 stycznia 2017 r. (sygn. akt C-37/16). Opisywaliśmy go obszernie w DGP nr 13/2017 r. („Fiskus zawiedziony. Opłaty reprograficzne są bez VAT”).
Trybunał stwierdził, że polski fiskus nie miał prawa czerpać zysków z należnych artystom i twórcom opłat za kopiowanie utworów. Upadła więc forsowana przez resort finansów koncepcja, zgodnie z którą organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ), pobierające opłaty reprograficzne na rzecz twórców i artystów, powinny wpłacać 23 proc. VAT od całej kwoty, a nie wyłącznie od tej części, którą przeznaczają na pokrycie kosztów swojej działalności (inkasa).