Organizacje zbiorowego zarządzania już mogą występować o nienależnie zapłacony podatek od opłat reprograficznych. Nie muszą nawet czekać na publikację wyroku TSUE.
Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 stycznia 2017 r. (sygn. akt C-37/16). Opisywaliśmy go obszernie w DGP nr 13/2017 r. („Fiskus zawiedziony. Opłaty reprograficzne są bez VAT”).
Trybunał stwierdził, że polski fiskus nie miał prawa czerpać zysków z należnych artystom i twórcom opłat za kopiowanie utworów. Upadła więc forsowana przez resort finansów koncepcja, zgodnie z którą organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ), pobierające opłaty reprograficzne na rzecz twórców i artystów, powinny wpłacać 23 proc. VAT od całej kwoty, a nie wyłącznie od tej części, którą przeznaczają na pokrycie kosztów swojej działalności (inkasa).

Czas działać

Teraz budżet będzie musiał oddać organizacjom pobrany nienależnie podatek i to z odsetkami. Nie zrobi tego jednak bez inicjatywy samych OZZ. Po otrzymaniu zwrotu organizacje powinny rozdysponować tę kwotę pomiędzy artystów. Fiskus nie będzie mógł więc odmówić zwrotu VAT pod pretekstem bezpodstawnego wzbogacenia OZZ.
Organizacje nie muszą czekać na ogłoszenie wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym UE. Im szybciej zajmą się uporządkowaniem rozliczeń, tym szybciej dostaną zwrot podatku. W niektórych przypadkach pośpiech jest wręcz wskazany.

Wznowienie postępowania

Sposób odzyskania VAT zależy od tego, czy OZZ już wcześniej (jeszcze przed wyrokiem TSUE) występowała do organów podatkowych o zwrot zapłaconej daniny.
Jeśli tak było, a odmowna decyzja organu stała się ostateczna, trzeba będzie złożyć wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego. Termin na jego złożenie upływa miesiąc po publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym UE (art. 241 par. 2 pkt 2 ordynacji podatkowej).
Jeżeli spór trafił aż do sądu administracyjnego (wojewódzkiego lub Naczelnego) i przegrana OZZ została stwierdzona prawomocnym wyrokiem, trzeba będzie złożyć wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Maksymalny termin na złożenie wniosku upływa 3 miesiące po publikacji wyroku TSUE (art. 272 par. 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Uwaga: organizacje, które nie dotrzymają wskazanych terminów, nie dostaną zwrotu.

Bezpośrednio u fiskusa

Inną drogę odzyskania VAT muszą obrać organizacje, które zapłaciły VAT i dotąd się o niego nie spierały. W ich przypadku wystarczy samo złożenie w urzędzie skarbowym wniosku o zwrot nadpłaty. Nie trzeba czekać na publikację wyroku TSUE.
Wniosek można złożyć do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego (czyli w ciągu 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku). Opłaca się jednak zrobić to jak najszybciej, a najlepiej do 30. dnia od daty publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym UE. Wówczas bowiem fiskus wypłaci odsetki za cały okres: od dnia zapłaty podatku do dnia zwrotu. Kto złoży wniosek później, ten otrzyma oprocentowanie przysługujące jedynie do 30. dnia od daty publikacji wyroku TSUE.
W ten sam sposób o zwrot powinny występować organizacje, które przegrały przed sądem administracyjnym spór o interpretację. Możliwość wznowienia postępowania istnieje bowiem tylko wtedy, gdy w sprawie była wydana decyzja podatkowa (i to ostateczna), a nie interpretacja.

Po 5 latach koniec?

Ciągle jeszcze natomiast nie wiadomo, co z podatnikami, których zobowiązanie zdążyło się przedawnić zanim TSUE wydał korzystny wyrok. W unijnym trybunale ma bowiem dopiero zapaść wyrok, który przesądzi, czy korzystne orzeczenie TSUE po upływie przedawnienia pozwala odzyskać niesłusznie zapłacony podatek (sygn. akt C-500/16). Warto jednak złożyć taki wniosek. Niewykluczone bowiem, że orzeczenie TSUE i w tej sprawie okaże się korzystne.
O zwrot VAT nie muszą martwić się te organizacje, których sprawy ugrzęzły w sądach administracyjnych w związku z oczekiwaniem na wyrok TSUE. Mimo że w złożonych wcześniej skargach nie powołały się na wyrok TSUE (bo nie mogły), sądy i tak go uwzględnią.
Po otrzymaniu zwrotu podatku organizacje zbiorowego zarządzania powinny rozdysponować tę kwotę pomiędzy artystów