Już w zeznaniu za 2008 rok będzie można przekazać 1 proc. podatku w korekcie. Warunkiem wpłaty 1 proc. z korekty jest poprawienie zeznania w ciągu dwóch miesięcy. Osoby, które będą korygować PIT-39 po upływie dwóch lat, 1 proc. podatku nie wskażą.
ANALIZA
Podatnicy już w rozliczeniu za 2008 rok będą mogli przekazać 1 proc. swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego w korekcie deklaracji podatkowej. Aby wpłata 1 proc. podatku z korekty była skuteczna, trzeba będzie złożyć poprawioną deklarację w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu na złożenie pierwotnego zeznania. Jeśli zatem podatnicy PIT na złożenie zeznań za 2008 rok mają czas do 30 kwietnia 2009 r., ostatnim dniem na złożenie korekty ze wskazaniem 1 proc. podatku będzie 30 czerwca 2009 r.
Od 1 stycznia 2009 r. podatnicy, którzy będą rozliczać sprzedaż nieruchomości kupionych po 1 stycznia 2009 r., będą musieli złożyć osobne zeznanie - PIT-39. W nowym formularzu będzie również rubryka na wskazanie 1 proc. podatku. Co ważne, PIT-39 będą musieli złożyć również podatnicy, którzy będą korzystali z ulgi mieszkaniowej, tj. będą w składanym PIT deklarować, że w ciągu dwóch lat od momentu sprzedaży przeznaczą pieniądze ze sprzedaży na inny cel mieszkaniowy. Pozwoli im to uniknąć PIT od takiej transakcji.
Jednak podatnik, który w ciągu dwóch lat nie wyda wszystkich pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości, będzie musiał złożyć korektę PIT-39. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Bowiem podatnik, który po dwóch latach od złożenia pierwotnego PIT-39 złoży jego korektę, zostanie pozbawiony prawa do wskazania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Po co więc było rozszerzać możliwość przekazywania 1 proc. podatku dla potrzebujących na PIT-39 i rozliczenia transakcji sprzedaży nieruchomości?
Zdaniem ekspertów takie rozszerzenie to dobry pomysł, ale jego szczegółowe rozwiązania nie zostały właściwie dopracowane.

Zasady z ustawy o PIT

Nowy art. 45c ust. 1 ustawy o PIT przewiduje, że 1 proc. podatku należnego, wynikającego z korekty zeznania podatkowego, może zostać przekazany organizacji pożytku publicznego, tylko jeżeli korekta ta została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.
Według Grzegorza Grochowiny, konsultanta w Doradztwie Podatkowym KPMG, wątpliwości w tym zakresie budzi fakt, że zgodnie z art. 45c znowelizowanej ustawy o PIT ustawodawca wskazał, że podatnik będzie mógł przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego kwotę odpowiadającą 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym do jego złożenia albo z korekty zeznania, jeżeli została ona dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.
- Z tego przepisu wynika, że 1 proc. zobowiązania podatkowego będą mogli przekazać tylko ci podatnicy, którzy nie skorzystali z ulgi mieszkaniowej i u których wystąpił podatek należny do zapłaty już w momencie składania zeznania podatkowego lub złożyli korektę w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego - tłumaczy Grzegorz Grochowina.
Dodaje, że w innym przypadku warunek określony w art. 45c ust. 1 pkt 2 nie zostałby spełniony.
Krzysztof Nowicki, ekspert z Kancelarii Prawniczej Magnusson, zwraca uwagę, że z art. 45 ust. 1 pkt 3 wynika zaś, że terminem do złożenia deklaracji PIT-39 (rozliczenie sprzedaży nieruchomości) jest zawsze 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.1 proc. w PIT-39

Od 2009 roku podatnicy będą mogli przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego także 1 proc. swojego zobowiązania podatkowego obliczonego od dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
Grzegorz Grochowina zwraca uwagę, że sytuacja wydaje się skomplikowana w przypadku podatników, którzy pierwotnie nie przekazali 1 proc. w związku z możliwością skorzystania z ulgi mieszkaniowej, a którzy następnie nie spełnili wymogów skorzystania z takiej ulgi i w ciągu dwóch lat od sprzedaży nieruchomości nie wydali środków pochodzących z tej sprzedaży na inny cel mieszkaniowy.
- Zgodnie z ustawą o PIT takie osoby są zobowiązane do złożenia korekty zeznania podatkowego i zapłaty podatku - podaje ekspert z Doradztwa Podatkowego KPMG.
Natomiast Paweł Sylwestrzak, radca prawny z Kancelarii Prawniczej Salans, podkreśla, że w art. 45c znowelizowanej ustawy o PIT ustawodawca wskazał, że podatnik będzie mógł przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego kwotę odpowiadającą 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego, w tym zeznania PIT-39 obejmującego dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości. W zeznaniu PIT-39 została przewidziana stosowna rubryka na przekazanie 1 proc. podatku.
- Nie każdy składający zeznanie PIT-39 będzie jednak uprawniony do przekazania podatku - ostrzega Paweł Sylwestrzak.
Dodaje, że zgodnie z art. 45c ustawy o PIT możliwe jest przekazanie 1 proc. podatku wynikającego m.in. z korekty zeznania podatkowego, jeżeli korekta została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego. A zatem podatnik, który sprzeda nieruchomość i zadeklaruje wstępnie, że wykorzysta uzyskane środki na inny cel mieszkaniowy, lecz w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży nieruchomości mieszkalnej nie przeznaczy pieniędzy na ten cel i po tym okresie złoży korektę zeznania PIT-39, nie będzie uprawniony do przekazania 1 proc. podatku ze skorygowanego zeznania na rzecz wybranej organizacji, gdyż korekta będzie dokonana już po terminie dwumiesięcznym, wskazanym w art. 45c ustawy o PIT.
- Możliwość przekazania w zeznaniu PIT-39 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego należy ocenić pozytywnie. Szkoda tylko, że uprawnienie to nie będzie przysługiwało wszystkim składającym PIT-39 - stwierdza Paweł Sylwestrzak.

Ograniczony 1 proc.

Osoby, które w okresie dwóch lat nie przekażą uzyskanego przychodu na cele mieszkalne i złożą korektę deklaracji, nie będą mogły przekazać 1 proc. podatku należnego organizacji pożytku publicznego.
- Możliwość przekazania 1 proc. podatku będą miały wyłącznie osoby, które złożą korektę do 30 czerwca roku, w którym złożono pierwotną deklarację - podkreśla Krzysztof Nowicki.
Jego zdaniem w praktyce takie sformułowanie przepisów oznacza, że wysokość kwoty, która zostanie przekazana organizacjom pożytku publicznego z tytułu zbycia nieruchomości, została znacząco ograniczona, gdyż najprawdopodobniej wiekszość podatników będzie chciała skorzystać z dwuletniego okresu na wykorzystanie ulgi mieszkaniowej.
Podobnie uważa Agnieszka Szuper, starszy konsultant w ITA Doradztwo Podatkowe, która w rozmowie z nami wyjaśnia, że w znowelizowanej ustawie o PIT wprowadzono nowe zasady dotyczące opodatkowania zysku ze sprzedaży nieruchomości. W zależności od daty nabycia nieruchomości mogą być zastosowane trzy odmienne regulacje. Jedna z nich, ulga mieszkaniowa, dotyczy nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. Dochód ze sprzedaży takich nieruchomości podatnicy będą rozliczać raz do roku w nowym formularzu PIT-39. Z uwagi na fakt, że formularze te należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, po raz pierwszy zostaną one złożone w urzędach skarbowych w 2010 roku. Druki nowych formularzy zawierają rubryki umożliwiające przekazanie 1 proc. z naszego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.
- Oznacza to, że część z płaconego przez nas podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości zostanie przekazana na organizację pożytku publicznego - mówi Agnieszka Szuper.
Dodaje, że warunkiem przekazania 1 proc. podatku zgodnie z przepisami ustawy o PIT będzie zapłata nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego całości podatku z niego wynikającego.
Zauważa też, że jednym z założeń konstrukcji ulgi mieszkaniowej jest jednak obowiązek przekazania na cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości w terminie dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie. Jeżeli środki, co do których podatnik zadeklarował przeznaczenie ich na cele mieszkaniowe, nie zostaną na nie przeznaczone, należy dokonać stosownej korekty zeznania PIT-39 i zapłacić podatek wraz z odsetkami. Korekty zeznania dokonuje się również na formularzu PIT-39, zaznaczając pole korekta. Jako że jest to formularz tożsamy z pierwotnie składanym, możliwe będzie przekazanie po raz kolejny 1 proc. płaconego podatku.
Wprowadzenie dwuletniego okresu na przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe spowoduje jednak, że pierwsze korekty zeznania PIT-39 będą składane dopiero w 2012 roku.
- Nie można zatem wykluczyć, że do tego czasu uregulowania dotyczące zarówno ulgi mieszkaniowej, jak i zasad przekazywania 1 proc. podatku mogą ulec poważnym zmianom - podsumowuje Agnieszka Szuper.
Już w zeznaniu za 2008 rok będzie można przekazać 1 proc. podatku w korekcie. Warunkiem wpłaty 1 proc. z korekty jest poprawienie zeznania w ciągu dwóch miesięcy. Osoby, które będą korygować PIT-39 po upływie dwóch lat, 1 proc. podatku nie wskażą. / Inne