Wynajmujący korzysta ze zwolnienia z VAT także wtedy, gdy zawiera umowę z pośrednikiem. Ważne, żeby ten zobowiązał się do podnajęcia lokalu tylko w celach mieszkaniowych.
Potwierdził to dyrektor katowickiej IS. Z pytaniem wystąpił mężczyzna, który zamierza zawrzeć z pośrednikami umowy na wynajem mieszkań. Ma z nich jednoznacznie wynikać, że lokale będą wynajmowane tylko na cele mieszkaniowe. Takie zastrzeżenie ma się znaleźć także w umowach z podmiotami trzecimi (podnajemcami).
Mężczyzna chciał się upewnić, czy ma prawo do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Dotyczy ono najmu i dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. Opodatkowany jest natomiast wynajem na cele użytkowe (23 proc. VAT).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że zwolnienie przysługuje, jeżeli umowa zawiera postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i że lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. – Dotyczy to zarówno umów pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak i zawieranych z podmiotem trzecim, czyli w relacji wynajmujący – najemca – podnajemca – wyjaśnił organ.
Interpretacja ta jest zgodna z inną, wydaną przez dyrektora IS w Bydgoszczy 14 października 2016 r. (nr ITPP1/4512-574/16/RH). Wynikało z niej, że zwolniony z VAT jest najem lokali spółce zajmującej się pośrednictwem pracy, która zakwateruje osoby świadczące pracę najemną.
Innego zdania na ten temat był jednak WSA w Warszawie w wyroku z 11 lutego 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 473/15, nieprawomocny). Stwierdził, że firma w ogóle nie może wykorzystywać lokali na cele mieszkaniowe. Jest bowiem podmiotem gospodarczym i ze swej istoty nie ma potrzeb mieszkaniowych. Jedyne potrzeby, jakie realizuje, wynajmując mieszkania, są związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Oddając zatem lokale swoim pracownikom, czyni to na potrzeby swojej działalności.
Sądy nie zgadzają się również na zwolnienie, gdy firma wynajmuje mieszkanie, aby je następnie podnająć. W wyroku z 3 września 2013 r. (sygn. akt I FSK 1012/12) NSA orzekł, że w takiej sytuacji wynajem nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych najemcy, lecz służy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 2 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPP2.4512.713.2016.2.WN