W 2009 roku, gdy obowiązek meldunkowy zostanie zastąpiony rejestracją, nie zniknie z przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn ulga mieszkaniowa, przewidziana dla podatników, którzy otrzymają w spadku lub darowiźnie nieruchomość. Są już gotowe zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn przy okazji nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Nad zmianami w tym zakresie pracuje już Sejm.

Dziś podatnik, który otrzyma nieruchomość w darowiźnie lub spadku, nie zapłaci podatku od otrzymanego majątku, jeśli m.in. będzie mieszkał, będąc zameldowanym na pobyt stały, w otrzymanym budynku lub lokalu przez co najmniej pięć lat. To ulga mieszkaniowa przewidziana w ustawie o podatku od spadków i darowizn. W 2009 roku obowiązek meldunkowy zosta- nie zastąpiony rejestracją. W związku z tym w projekcie ustawy o ewidencji ludności znalazły się również zmiany do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nowymi przepisami, z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn skorzystają podatnicy, którzy będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku i będzie to ich zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania oraz nie dokonają zbycia tego lokalu lub budynku przez okres pięciu lat.

Warto wiedzieć, że zgodnie z projektem ustawy o ewidencji ludności, podstawowym miejscem zamieszkania osoby podlegającym rejestracji będzie miejsce oznaczone adresem, w którym koncentrują się jej więzi osobiste oraz najczęściej spędza ona codzienny czas wolny od pracy i do którego zwykle powraca niezależnie od czasowych nieobecności związanych w szczególności z wypoczynkiem, odwiedzinami u krewnych i przyjaciół, nauką, wykonywaniem pracy lub leczeniem.

Obywatel polski, który będzie miał zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania, będzie mógł zgłosić dodatkowe miejsce zamieszkania

Co ważne, dotychczasowe miejsce zameldowania na pobyt stały stanie się zarejestrowanym podstawowym miejscem zamieszkania.

ULGA MIESZKANIOWA W PRAKTYCE

TAK JEST

Z ulgi mieszkaniowej mogą korzystać podatnicy, jeżeli: będą zamieszkiwać, będąc zameldowanymi na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku, i nie dokonają jego zbycia przez okres pięciu lat:

a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

TAK BĘDZIE

Z ulgi mieszkaniowej mogą korzystać podatnicy, jeżeli: będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku i będzie to ich zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania oraz nie dokonają zbycia tego lokalu lub budynku przez okres pięciu lat:

a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku i jest to jego zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania,

b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku, potwierdzonego zarejestrowaniem tego miejsca zamieszkania - jeżeli nabywca zamieszka i będzie to jego podstawowe miejsce zamieszkania, które zostanie zarejestrowane w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.