Przedsiębiorca, który kupi nieruchomość, na której był prowadzony skład podatkowy, będzie mógł kontynuować działalność prowadzoną przez sprzedawcę w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafił już do Sejmu.

Projektodawcy, czyli grupa posłów PiS, przekonują, że na zmianie przepisów skorzysta wielu przedsiębiorców. Chodzi o wszystkie podmioty, które produkują, składują bądź przetwarzają wyroby określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym (wyroby energetyczne, alkoholowe i tytoniowe) oraz niektóre inne wyroby, np. oleje smarowe. Zgodnie z art. 47 ustawy o podatku akcyzowym produkcja takich towarów musi odbywać się w składzie podatkowym. Dopóki towary te nie zostaną z niego wyprowadzone, dopóty nie ma konieczności zapłaty podatku.
Powstaje jednak pytanie, co w sytuacji, gdy inny podmiot chce przejąć nieruchomość, na której prowadzony jest skład podatkowy. Zasadniczo zgodnie z art. 49 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym zmiana podmiotu prowadzącego skład wiąże się z wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia na jego prowadzenie i koniecznością uzyskania nowego przez nabywcę. Wyjątek dotyczy następców prawnych lub podmiotów przekształconych. Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przy sprzedaży nieruchomości innemu podmiotowi z branży ma też inny skutek. Formalnie zakończona jest wtedy procedura zawieszenia poboru akcyzy, a więc sprzedawca musi zapłacić fiskusowi daninę od swoich wyrobów. Nabywca nieruchomości ma zaś obowiązek wystąpić o nowe zezwolenie na prowadzenie składu i dopiero po jego otrzymaniu może wznowić produkcję w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Nie ma więc mowy o płynnej sukcesji i uniknięciu podatku tak jak przy przekazaniu nieruchomości następcy prawnemu.
To właśnie chcą zmienić posłowie PiS. Zgodnie z projektowanym art. 44a ustawy o podatku akcyzowym kontynuacja działalności w procedurze zawieszenia poboru daniny miałaby być możliwa, jeśli sprzedawca i nabywca nieruchomości spełnią określone warunki. Sprzedawca musiałby sporządzić szczegółowy wykaz zawierający ilość wyrobów (oraz kwotę podatku, który należałoby uiścić, gdyby wygasła procedura zawieszenia jego poboru) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy według stanu nie później niż na następny dzień po cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu oraz powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu takiego wykazu. Nabywca miałby obowiązek uzyskać nowe bądź zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, które obowiązywałoby natychmiast po cofnięciu zezwolenia sprzedawcy. Musiałby też powiadomić naczelnika US, że wszystkie wyroby ujęte w wykazie sporządzonym przez sprzedawcę znajdują się w przejmowanym składzie podatkowym oraz że wpisze je do własnej ewidencji wyrobów akcyzowych.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym: przed pierwszym czytaniem w Sejmie