Polski rezydent podatkowy, który jest podatnikiem akcyzy, dokonywał, dokonuje i będzie dokonywał dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium kraju. Wyroby te kupowane są od podmiotu będącego podatnikiem akcyzy. Podatnik zbywa wyroby akcyzowe zakupione od podatnika akcyzy kontrahentowi z państwa, gdzie dany produkt nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej nabytych wyrobów zamierza wystąpić o zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Czy dokumentem potwierdzającym brak obowiązku zapłaty akcyzy w państwie członkowskim przeznaczenia może być oświadczenie złożone przez nabywcę wyrobów?
Paulina Bąk, konsultant w dziale doradztwa podatkowego BDO / Dziennik Gazeta Prawna
Podatnik, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego, musi wystąpić z wnioskiem o to do naczelnika urzędu celnego. Konieczne jest dołączenie do wniosku odpowiednich dokumentów (są one wymienione w art. 82 ust. 1 ustawy akcyzowej).
Dokument potwierdzający brak wymogu zapłaty akcyzy w określonym państwie nie ma określonego formatu (wzoru). Jednocześnie złożenie tego dokumentu jest bezwzględnym warunkiem ubiegania się o zwrot akcyzy. Trzeba też pamiętać, że z regulacji podatkowych wynika, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Pomocne może być tu też słownikowe rozumienie pojęcia „dokument”. Jest on bowiem definiowany jako m.in. przedmiot stwierdzający określone okoliczności, fakty, stany itp. (np. umowa, świadectwo, zaświadczenie), dowód, akt prawny („Słownik języka polskiego PWN”, Warszawa 2005). Potwierdzać – to z kolei poświadczyć coś, stwierdzić prawdziwość, wiarygodność, tożsamość czegoś, zgodzić się na coś, z czymś, przytaknąć czemuś.
W konsekwencji za dokument potwierdzający, że akcyza w danym państwie członkowskim nie jest wymagana, należy uznać każdy dokument, który będzie potwierdzał ten fakt. Jednak w interesie występującego z wnioskiem w sprawie zwrotu akcyzy jest, aby dokument ten został zweryfikowany pozytywnie przez właściwego naczelnika urzędu i nie budził wątpliwości.
Oznacza to, że podatnik może składać wszelkie dokumenty, np. oświadczenie nabywcy, z których będzie wynikać, że akcyza w określonym państwie nie jest wymagana. Jednak należy mieć na uwadze, że ocena oraz weryfikacja tych dokumentów leży w gestii naczelnika właściwego urzędu celnego, który na podstawie przedłożonych dokumentów wydaje decyzję o uznaniu kwoty zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej.
Warto dodać, że organy podatkowe prezentują podejście, iż najbardziej pożądanym dokumentem byłby dokument sporządzony przez organ administracji danego państwa właściwy do poboru podatku akcyzowego lub wydania interpretacji prawa podatkowego w zakresie akcyzy (przykładowo interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 lipca 2015 r., nr IPTPP2/4513-9/15-2/KK).
Trzeba też pamiętać, że w przypadkach gdy zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia, podmiot występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy musi się liczyć z koniecznością przedłużenia okresu oczekiwania na otrzymanie pieniędzy (termin standardowy to 30 dni; termin przedłużony to 90 dni).
Podstawa prawna
Art. 82 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).