Ze zwolnienia mogą korzystać zakłady energochłonne także w pierwszym roku działalności lub w pierwszym roku działania nowej instalacji wykorzystującej wyroby węglowe lub wyroby gazowe.

Obowiązujące do końca 2015 r. regulacje zwalniały z akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe/wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący te wyroby, a w którym wprowadzony został w życie system służący ochronie środowiska lub podwyższający efektywność energetyczną. Jednym z warunków uznania za zakład energochłonny jest wykazanie odpowiedniego poziomu udziału zakupu przedmiotowych wyrobów w wartości produkcji sprzedanej („współczynnik”) w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany status zakładu.

Właściwy współczynnik