Minister finansów wydał ostatnio kilka interpretacji ogólnych. Czy MF pracuje nad kolejnymi?

Maciej Grabowski: Tak, chcemy przed końcem roku wydać jeszcze kilka interpretacji ogólnych, aby odeprzeć przyszłoroczny napór.

Mówiąc o naporze, ma pan na myśli zmiany w Ordynacji podatkowej, które wejdą w życie od 1 stycznia 2012 r. i pozwolą w zasadzie każdemu występować o wydanie interpretacji ogólnej?

Tak, właśnie o tym myślę. Choć mamy już opracowaną procedurę działania z takimi wnioskami.

Jak ona będzie wyglądać?

W celu jak najbardziej efektywnej i sprawnej realizacji obowiązków związanych z obsługą wniosków o wydanie interpretacji ogólnych proponujemy, aby wnioski te były kierowane do pięciu upoważnionych dyrektorów izb skarbowych, którzy obecnie wydają już w imieniu ministra finansów interpretacje indywidualne. Każdy taki wniosek będzie trafiał do odpowiedniego biura Krajowej Informacji Podatkowej działającego w strukturze organizacyjnej danej izby. Właściwość poszczególnych dyrektorów izb skarbowych określona zostanie według kryterium podziału na poszczególne podatki. I tak proponujemy, aby wnioski o wydanie interpretacji ogólnych kierowane były: w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – do dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku akcyzowego i ekologicznego – do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w zakresie podatku od towarów i usług – do dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz Ordynacji podatkowej – do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Natomiast w zakresie pozostałych przepisów prawa podatkowego (np. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od gier) wnioski będą kierowane do dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Ponadto wymienione organy upoważnione będą właściwe do wydawania postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia w przypadku stwierdzenia np. jego braków formalnych. Jeśli zaś analiza wniosku wykaże, że jest on uzasadniony będziemy nad nim dalej procedować. Interpretacje ogólne opracowywane będą w Ministerstwie Finansów, gdyż kompetencję do wydawania takich interpretacji będzie miał – tak jak do tej pory – wyłącznie minister.

Jaka interpretacja ogólna jest już gotowa?

W zakresie stosowania zwolnienia z VAT przy badaniach lekarskich osób zatrzymanych przez policję. Jeśli mają one charakter badań służących sprawdzeniu stanu zdrowia, zwolnienie z VAT oczywiście ma zastosowanie. Wydaliśmy również ostatnio interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia w Polsce z opodatkowania u źródła dochodów z odsetek od dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji oraz listów zastawnych.

Jakich interpretacji mogą jeszcze spodziewać się podatnicy?

Na pewno będzie interpretacja w zakresie przedawnienia korzystania z ulgi meldunkowej.