Czy osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej i sprzedaje kupioną wcześniej walutę obcą, musi zapłacić PIT?

Przychody osiągane z tytułu sprzedaży waluty obcej przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychody takie będą kwalifikowały się do przychodów z innych źródeł i powinny być opodatkowane na zasadach progresji. Oznacza to, że dochody te będą łączyły się z dochodami podatnika uzyskiwanymi z innych źródeł, np. ze stosunku pracy i będą powiększały jego globalny dochód do opodatkowania. Stanowisko takie zajmują również organy podatkowe, np. interpretacja z 8 stycznia 2010 r. (nr IPPB2/415-609/09-4/MG) czy z 11 marca 2010 r. (nr ITPB1/415-991/09/MR).

Podatnik uiszcza podatek od dochodu zrealizowanego na transakcji sprzedaży walut obcych. Dochodem tym jest dodatnia różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży waluty obcej a kosztami jej nabycia. Nie zawsze jednak podatnik może generować na takich transakcjach zyski. Możliwe jest również osiągnięcie na takiej transakcji straty.

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć i wykazać należny od sprzedaży walut podatek?

Zarówno dochód, jak i strata powinny być wykazane w rocznym zeznaniu PIT. Podatnik musi więc rozliczyć i zapłacić PIT od osiągniętego dochodu ze sprzedaży walut do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty.

Dochód/strata ze sprzedaży walut powinny być wykazane przez podatnika w zeznaniu PIT-36 w pozycji „Inne źródła”.

Wykazywanie sprzedaży walut w zeznaniu rocznym jest bardzo istotne ze względu na możliwość rozliczenia takiej straty w następnych latach podatkowych. Podatnik ma bowiem prawo rozliczyć stratę osiągniętą w danym roku podatkowym w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych. Stanowisko takie prezentują również organy podatkowe, np. interpretacja z 2 lipca 2010 r. (nr ITPB1/415-372/10/PSZ).

O czym jeszcze podatnik sprzedający waluty powinien pamiętać?

Podatnik osiągający dochody ze sprzedaży walut obcych powinien zachować i przechowywać do momentu przedawnienia jego zobowiązania podatkowego z tego tytułu dowód zakupu waluty obcej oraz dowód jej sprzedaży. Z dowodów tych musi wynikać zarówno wysokość osiągniętego przychodu, jak i wysokość kosztów uzyskania takiego przychodu.