Czy nowelizacja ustawy o VAT, dotycząca rozliczania nieodpłatnych świadczeń, która obowiązuje od 1 kwietnia, wpłynie na zainteresowanie przedsiębiorców działaniami w zakresie wsparcia sprzedaży?

Trudno to teraz ocenić. Zdecydowanie będzie wymagała od organizatorów większej kreatywności.

Obecnie jako odpłatną dostawę towarów, która jest opodatkowana VAT, traktuje się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów). Wyjątek stanowią drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości i próbki.

Co do zasady, z nieodpłatnym przekazaniem towarów mamy do czynienia we wszelkiego rodzaju działaniach wsparcia sprzedaży, np. konkursach, programach lojalnościowych oraz w innych akcjach marketingowych przewidujących nagrody lub wygrane. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o VAT wszystkie nagrody rzeczowe wydawane uczestnikom akcji marketingowych zostały opodatkowane VAT w momencie ich wydania. W praktyce oznacza to wzrost kosztów związanych z prowadzeniem akcji promocyjnych, gdyż od każdej nagrody rzeczowej wydanej uczestnikowi akcji należy teraz odprowadzić 23-proc. podatek. Są jednak sytuacje, w których znowelizowanie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie wpłynie na podwyższenie kosztów akcji marketingowej.

Kiedy tak będzie?

Pierwsza sytuacja to taka, w której zamiast nagród rzeczowych oferuje się uczestnikom akcji nagrody/wygrane w postaci bonów towarowych, kuponów lub innych tzw. znaków legitymacyjnych, którymi można płacić za nabywane towary lub usługi. Ustawa o VAT odnosi się bowiem do towarów i usług, tymczasem znaki legitymacyjne nie stanowią ani towaru, ani usługi. Tak więc obrót nimi nie podlega opodatkowaniu VAT. Za brakiem obowiązku naliczania VAT na wydaniu znaków legitymacyjnych przemawia również argument, że mielibyśmy wówczas do czynienia faktycznie z podwójnym opodatkowaniem VAT tego samego produktu. Najpierw podatek byłby naliczony w związku z nieodpłatnym przekazaniem znaku legitymacyjnego, a następne byłby wliczony w cenę produktu (np. ubrania) kupionego przy wykorzystaniu znaku legitymacyjnego.

A co zmieniło się przy przekazywaniu nagród wydawanych przez agencję reklamową?

Nowelizacja art. 7 ust. 2 ustawy o VAT pozostaje bez wpływu na koszty organizacji akcji marketingowej w sytuacji, gdy z umowy zawartej pomiędzy agencją i klientem wynika, że obok innych czynności składających się na obsługę akcji marketingowej agencja zobowiązana jest również do zapewnienia (nabycia i wydania) nagród uczestnikom akcji. Wówczas z punktu widzenia VAT czynność polegająca na wydawaniu nagród rzeczowych uczestnikom akcji nie powinna być traktowana jako nieodpłatne przekazanie towaru uczestnikom akcji, ale jako jeden z elementów usługi reklamowej świadczonej przez agencję na rzecz jej klienta.

Jeżeli wartość towarów przekazanych uczestnikom akcji jest wkalkulowana w cenę usługi reklamowej, która to usługa jest opodatkowana VAT na podstawie faktury wystawionej klientowi przez agencję, to dodatkowe naliczenie podatku na wydaniu nagród uczestnikom akcji powodowałoby faktycznie podwójne opodatkowanie tej samej czynności.