W Sejmie pojawił się kolejny projekt nowelizacji przepisów o e-fakturach. Jakie zmiany z niego wynikają?

Od 1 stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania, przechowywania i udostępniania faktur elektronicznych.

W Sejmie natomiast znajduje się ustawa zmieniająca ustawę o podpisie elektronicznym, ustawę o podatku od towarów i usług, kodeks cywilny oraz ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Nowelizacja w szerszym niż rozporządzenie zakresie odnosi się do kwestii praktycznego wykorzystania e-faktur w obrocie gospodarczym oraz wprowadza m.in. uproszczenia dotyczące podpisu elektronicznego.

Jaki cel przyświeca kolejnym zmianom w tym zakresie?

Uproszczenie obrotu fakturami, tak aby faktury w formie elektronicznej stały się realną alternatywą dla faktur papierowych.

Czy rzeczywiście tak będzie?

Z założeń nowelizacji ustawy o VAT wynika, że zostaną wprost wprowadzone kolejne przepisy dotyczące faktur elektronicznych (planowane jest dodanie całego rozdziału 108a – 108i – o zasadach rozliczeń przy ich zastosowaniu). Zgodnie z projektowanymi regulacjami przesłanie lub udostępnianie w formie elektronicznej oznacza przesłanie lub udostępnianie odbiorcy danych przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych służących do przetwarzania i przechowywania oraz przy wykorzystaniu środków przewodowych, radiowych, optycznych lub innych środków elektromagnetycznych. Ponadto udostępnianiem według nowych przepisów będzie także udostępnianie danych w systemach informatycznym wystawcy, odbiorcy lub osób trzecich (jeśli mają stosowne upoważnienie udzielone przez wystawcę lub odbiorcę).

Na podstawie tych przepisów możliwe będzie samodzielne wdrożenie systemu do fakturowania, a także powierzenie wdrożenia i obsługi takiego systemu podmiotowi trzeciemu w ramach outsourcingu. Dodatkowo przepis umożliwia przesyłanie i udostępnianie faktur także na nośnikach takich jak płyty CD czy DVD lub karty pamięci.

Niezwykle przydatną w praktyce zmianą będzie wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym faktury korygujące oraz duplikaty faktur mające postać elektroniczną wystawia się, przechowuje i przesyła także w formie elektronicznej (zgodnie z ustaleniami stron).

Jak jest obecnie?

W rozporządzeniu obowiązującym od 1 stycznia jest mowa jedynie o samych fakturach, bez odniesienia się w żaden sposób do korekt, co mogłoby sugerować, że mają być one wystawiane w formie papierowej (mijałoby się to z celem stosowania e-faktur).